At være kirke- og kulturmedarbejder i Folkekirken er et fantastisk job. Vi organiserer 3 grupper af ansatte: “almindelige” kirke- og kulturmedarbejdere, skole-kirkekonsulenter og konsulenter ansat i Folkekirkens Familiestøtte.
Vi kalder det ofte at være frontfigurer i Folkekirkens Innovationsafdeling, fordi der sker så meget spændende omkring os. Der er så mange muligheder i det. Man kan være ansat med forskelligt fokus: børn, ældre, kommunikation osv. Bærende i det hele er relationer, engagement og mening. Du møder mange mennesker, som har brug for dit nærvær og dit engagement og det giver så meget mening.
Jobbet er meget fleksibelt og indebærer en høj grad af frihed.
Der er som regel kun ansat én kirke- og kulturmedarbejder i hver kirke – til gengæld er der mange andre faggrupper ansat. Og samarbejde er helt nødvendigt.

Vores kerneopgaver er:
• Undervisning, f.eks. minikonfirmander
• Børne- og ungdomsarbejde, f.eks. børnegudstjenester
• Diakonalt-socialt arbejde, f.eks. besøgstjeneste
• Koordinering af frivilligt arbejde, f.eks. ledelse af frivillige
• Kommunikation, f.eks. hjemmeside

Enhver kan ansøge og blive ansat som kirke- og kulturmedarbejder. Men man skal så hurtigt som muligt gennemføre grunduddannelsen, hvis man ikke har en af følgende uddannelser:
• Cand.theol.
• Læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag
• Kandidatuddannelse i diakoni
• Bachelor i teologi
• Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation
• 3K Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik
• Cand.mag. i religionsvidenskab
• Bachelor i religionsvidenskab

Kirke- og kulturmedarbejdere er ansat på Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder og kirkemusiker. Vi er en del af Centralorganisationen CO10, som er dem, der forhandler Overenskomsten på vegne af os og sammen med os.

Man skal tage 6 ugers uddannelse for at komme fra løngruppe 1 til 2. De 6 uger består af to dele. Del 1 er grunduddannelsen, som udbydes af FUV og del 2 er et ugekursus i Samarbejde, kommunikation og faglig etik. Dette kursus udbydes af firmaet levaplus og afholdes i Svendborg. For nærmere information om dette kursus kan du skrive til kontakt@levaplus.dk
Grunduddannelsen varer 5 uger og udbydes af FUV, som er Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. Første uge finder sted på FUVs afdeling i Løgumkloster, 2., 3. og 4. uge på Liselund ved Slagelse og den sidste uge på Diakonhøjskolen ved Aarhus. Indholdet på de enkelte uger er:
· Uge 1: Kristendomsfaglighed, Løgumkloster. Emner som Gammel Testamente, Ny Testamente og kirkehistorie
· Uge 2: Kristendomsfaglighed, Liselund. Emner som gudsbilleder, andre religioner og reformationen
· Uge 3: Kristendomsfaglighed, Liselund: Emner som det kristne menneskesyn, etik og lidelsens problem
· Uge 4: Kirkefaglighed, Liselund: Emner som kirken som arbejdsplads, gejstligt tilsyn og religionspædagogik
· Uge 5: Kirkefaglighed, Diakonhøjskolen. Emner som diakoni, kommunikation og sjælesorg

Forberedelse: I løbet af uddannelsen skal der læses ca. 1.200 sider på dansk. Det er Kirkeministeriets opfattelse, at forberedelse til enhver form for obligatoriske uddannelse er at betragte som arbejdstid
Pris: Samlet koster alle fem uger 82.500 kr., som betales af arbejdsgiveren
Det er tale om en GRUNDuddannelse. Ugerne er ikke nok, hvis man skal undervise og forkynde (og hvornår gør vi ikke det?)

Der er to løngrupper i vores system:
• Løngruppe 1 for den kirke- og kulturmedarbejder, der ikke opfylder kompetencekravene endnu. Lønnen ligger mellem 262.132 og 347.325 kr.
• Løngruppe 2 for den kirke- og kulturmedarbejder, der opfylder kompetencekravene. Lønnen ligger mellem 275.239 og 393.198 kr.
Der kan endvidere aftales rådighedstillæg på 28.000 kr. om året. Rådighedstillægget gives for at arbejde på skæve tidspunkter. Det vil sige hverdage efter kl. 17, lørdage efter kl. 14 og søndage.
Alle nævnte beløb er angivet i det, der hedder grundbeløb pr. 31.3.2012. De skal alle ganges med den aktuelle reguleringsprocent. Pr. 1. april 2022 er det 1,134104. Procenten ændres løbende i takt med aftalte, centrale lønstigninger.
Lønindplacering finder sted efter forhandling og der skal tages højde for uddannelse, erfaring og øvrige kompetencer.

Ved en ansættelsessamtale er det altid en god ide at tale om forventning til lønniveau.

Når menighedsrådet har valgt den person de ønsker at ansætte i en stilling, er det deres ansvar at sende et lønforslag til Kirkekultur.nu – den relevante lønforhandler. Hver lønforhandler i Kirkekultur.nu har ansvar for bestemte stifter.

Lønindplaceringen sker enten i løngruppe 1 eller løngruppe 2 – alt efter hvilken uddannelse man har i forvejen. Læs mere om, hvilke uddannelser, der giver direkte adgang til løngruppe 2 i Uddannelsescirkulæret, som du finder via dette link: Uddannelsescirkulære for kirkefunktionærer

Når lønforhandleren har modtaget oplægget til forhandling, henvender de sig til den nyansatte og går i dialog om holdningen til lønforslaget. Hvis det er tilfredsstillende, bliver det godkendt og ellers går lønforhandleren nu i dialog med menighedsrådet om en forhandling af lønnen.

Når man forhandler løn, sker det altid i et såkaldt grundbeløb pr. 31.3.2012 (det er det vi regner ud fra – det beløb skal ganges med en faktor, der angiver, hvad pengene er værd i dag). Og vi angiver altid lønnen i fuld tid. Den skal så kvoteres efter ansættelsesbrøk. Det gælder også et eventuelt rådighedstillæg. Rådighedstillæg gives blandt andet for at arbejde på skæve tidspunkter.

Når forhandlingen er overstået, skal der udfærdiges et ansættelsesbrev med angivelse af den korrekte løn. Og der skal oprettes pensionsordning i PFA pension.

Nej, det skal Kirkekultur.nu gøre for dig. Vi forhandler for medlemmer såvel som ikke-medlemmer. På samme måde skal vi indover, hvis din løn skal forhandles i løbet af ansættelsen.

Ja, det er der ligefrem en lov om! Her står, at du skal have dit ansættelsesbevis senest en måned efter, du er begyndt. I loven står der også, at beviset min. skal indeholde disse 10 punkter:
1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
2) Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse
3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse
6) Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
7) Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
8) Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer
9) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er

Ja, det er altid en god ide at vide, hvad man skal lave. Ved den årlige MU-samtaler er det en god idé at gennemgå arbejdsbeskrivelsen og drøfte, om noget skal ændres.
Hvis du er ansat på deltid, skal du have en rammetid. Det betyder, at du skal vide, hvornår dine arbejdstider kan lægges, så du evt. kan passe et andet arbejde også.

Som kirke- og kulturmedarbejder er du ansat af menighedsrådet ved den kirke du arbejder.
Det er menighedsrådet, der har ledelsesretten over dig, dem, der ansætter og afskediger.
Det er også menighedsrådet, der beslutter, hvilke opgaver du skal løse.
I det daglige foregår kontakten til menighedsrådet via kontaktpersonen, som er valgt blandt menighedsrådets medlemmer til at være personaleansvarlig.
Det kan også være, at menighedsrådet har ansat en daglig leder til at være personaleansvarlig.

Alle, der er ansat under vores Organisationsaftale (som findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9023) skal have oprettet en pensionsaftale i PFA-pension. Pensionsbidraget er på 18% og er rent arbejdsgiverbetalt.

Du skal ikke arbejde mere end de timer, du er ansat til. Og du skal selv tilrettelægge din arbejdstid. I nogle uger kan det være du er nødt til at arbejde for meget. I andre skal du så arbejde mindre. Du tæller din arbejdstid time til time. MEN, hvis ikke du får rådighedstillæg, skal du registrere, hver gang du arbejder på en hverdag efter kl. 17, på en lørdag efter kl. 14 og på søndage. Så har du nemlig ret til tillæg efter Statens Cirkulære om natpenge.

Det står ikke i vores overenskomst, at vi har fri på søgne- helligdage. Men der står heller ikke at vi ikke har.
Hvis du har en opgave på en søgne- helligdag, skal du selvfølgelig på arbejde. Men hvis ikke du har en opgave, har du fri. Det er vores sikre tolkning.
Vi anbefaler, at du får skrevet ind i din arbejdsbeskrivelse, at du har fri på disse dage.

Kirkekultur.nu forsøger at facilitere erfa-grupper i alle stifter. Det er særdeles værdifuldt at have et netværk af kolleger, der forstår, hvordan en kirkelig arbejdsplads er indrettet.
Som fagforening er vi klar, både med tillidsrepræsentanter og med en faglig sekretær til at lytte og hjælpe, hvis noget er udfordrende.

Hvis du ønsker at melde dig ind i Kirkekultur.nu skal du melde dig ind via linket på forsiden: Øverst i højre side er der en gul blok med teksten Bliv medlem efterfølgende. Hvis du klikker på den, bliver du ført videre til inmeldingsblanketten.

Hvis du ikke længere er kirke- og kulturmedarbejder og ønsker at melde dig ud, skal du skrive en mail til vores forretningsfører Torben Venndt på mail tv@kirkekultur.nu.

Vi gør opmærksom på, at udmeldelse ifølge vedtægterne kun kan ske ved kvartalsskifte og med en måneds varsel. Det vil sige, at udmeldelse skal ske senest 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december for at træde i kraft før næste afregning.
Frameld ikke betalingsservice, før du har modtaget en bekræftelse på din udmeldelse.