af Lise Leiko Yoshida, tidligere tillidsrepræsentant i Københavns Stift.

Tillidsrepræsentantordningen er til, for at du som kirke- og kulturmedarbejder og medlem af Kirkekultur.nu kan få faglig vejledning, støtte, hjælp og gode råd i dit arbejdsliv. Vi kan ikke påtage os at hjælpe dig, hvis ikke du er medlem af fagforeningen.

I cirkulære om en tillidsrepræsentantsordning for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere i Folkekirken af 3.november 2015 står der: Link til cirkulæret er her

§ 3. Det er tillidsrepræsentantens pligt som talsmand for de i § 1 nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem sognemedhjælperen/kirke- og kulturmedarbejderen og menighedsrådet og andre ved kirken ansatte samt sognemedhjælperne/kirke- og kulturmedarbejderne indbyrdes.
Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal tillige påse, at bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.
§ 4. Som talsmand for stiftets sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere kan tillidsrepræsentanten over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål.

Hvornår er det en god ide at kontakte sin tillidsrepræsentant:
Omkring det helt formelle:
Har du en stillingsbeskrivelse? Den bør udarbejdes i forbindelse med din ansættelse, for hvis du har en stillingsbeskrivelse, der tydeligt beskriver, definerer og afgrænser dit arbejdsområde, vil forventningsafstemningen mellem dig og menighedsrådet eller mellem dig og dine kolleger have de bedste vilkår. En manglende forventningsafstemning kan nemt forårsage frustrationer, misforståelser og i værste fald stress eller sygemelding. En tillidsrepræsentant kan her hjælpe med at gå i dialog med menighedsrådet omkring vigtigheden af en sådan stillingsbeskrivelse og eventuelt også i udarbejdelsen af en sådan.

Er der sammenhæng mellem din arbejdsbyrde og din ansættelse?
Dette kan særligt være en udfordring, hvis du er deltidsansat. Det er vigtigt, at der er balance mellem de arbejdsopgaver du har og den tid, der er afsat dertil. I denne forbindelse er timetælling et nyttigt redskab, for en timeopgørelse kan være et godt fælles udgangspunkt, som dit menighedsråd og dig kan tale ud fra. Tillidsrepræsentanten kan hjælpe med at gå i dialog med menighedsrådet omkring vigtigheden af balance mellem arbejdstid og arbejdsopgaver.

Ferie, fridage, orlov.
Du kan også søge hjælp hos din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som ansat i Folkekirken. Det kan være mere specifikke spørgsmål omkring ferie, orlov, fridage mm. Tillidsrepræsentanten vil her kunne henvise dig til , hvor du kan finde svar på dine spørgsmål eller uddybe, hvis der er tvivl om forståelsen.

Konflikter med menighedsrådet
Der findes gode, kompetente menighedsråd rundt omkring i landet. Der findes desværre også eksempler på kirkelige arbejdspladser, hvor kommunikationen er gået i hårdknude mellem menighedsråd og ansatte, hvor der opleves manglende respekt og lydhørhed mellem de 2 parter og hvor konflikter, mistro og dårligt psykisk arbejdsklima dominerer hverdagen. Nogle gange ligger roden til konflikterne mange år tilbage i små uløste uoverensstemmelser, som har hobet sig op og som aldrig er blevet drøftet igennem, løst eller håndteret tilfredsstillende. Skiftende menighedsråd eller kontaktpersoner kan også give uro og manglende kontinuitet for den ansatte ligesom Folkekirkens ledelsesstruktur og den deraf følgende ikke-synlige ledelse kan skabe frustrationer hos den ansatte eller en følelse af at stå alene med problemerne.
Hvis du oplever konflikter med dit menighedsråd, kan det hjælpe at tale med en udenforstående, som ikke er følelsesmæssigt involveret. En tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med at skille tingene fra hinanden og skabe overblik, så der kan komme fokus på handlemulighederne. Derudover kan det være en følelsesmæssig hjælp at få talt tingene grundigt igennem, for tit ligger der en masse lag, der skal tales frem og bearbejdes, før man er i stand til at se fremad.
Nogle gange kan det være givtigt eller nødvendigt at tillidsrepræsentanten agerer som 3. part i dialogen mellem menighedsrådet og dig. Det kan især opleves som en stor hjælp, hvis følelserne omkring situationen er tilspidsede og kommunikationen synes svær.
Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, har du ret til at have din tillidsrepræsentant med som bisidder. Tillidsrepræsentanten kan som bisidder føre ordet på dine vegne.

Konflikter med kolleger eller frivillige
Konflikterne kan også foregå internt i en personalegruppe fx mellem kirke- og kulturmedarbejderen og en kirketjener, en organist, en kordegn eller en præst. Hvis konflikterne ikke kan løses parterne imellem, skal man som ansat involvere sin kontaktperson, daglige leder eller lignende, da denne har ansvaret for at der tages hånd om det psykiske arbejdsklima i personalegruppen. Hvis man som kirke- og kulturmedarbejder har ansvaret for de frivillige, kan der også opstå udfordringer indenfor dette område. Her er det igen kontaktpersonen/den daglige leder og i sidste ende menighedsrådet, der har ansvaret for, at den ansatte har gode, acceptable arbejdsrammer. Hvis kirke- og kulturmedarbejderen i disse situationer oplever, at menighedsrådet ikke handler eller er deres personaleansvar bevidst til trods for den ansattes henvendelser, kan tillidsrepræsentanten inddrages. En tillidsrepræsentant kan her støtte kirke- og kulturmedarbejderen, gå i dialog med menighedsrådet eller hjælpe til at andre instanser involveres, hvis det er nødvendigt.

Kontakt din tillidsrepræsentant i god tid
Når vi står i en konflikt i vores arbejdsliv, er det som regel vores største ønske, at konflikten forsvinder. Det gør den desværre sjældent helt automatisk og af sig selv. At kontakte en tillidsrepræsentant kan for nogle opleves som en optrapning af konflikten. For hvad vil de andre involverede parter tænke, når jeg inddrager en udefrakommende 3. part?
At tage kontakt til din tillidsrepræsentant er IKKE en optrapning af konflikten. Du kan tværtimod opleve, at det kan være begyndelsen på en løsning af konflikten. Stress og udbrændthed opstår som regel, når vi har gået alt for længe med et problem, der har vokset sig større og ikke er blevet taget hånd om.

Samtale med din tillidsrepræsentant
Hvis du har svært ved at sætte en finger på, hvad der trykker dig i dit arbejde, kan en fortrolig samtale med
en tillidsrepræsentant være et godt sted at starte. Samtalen kan tage udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er svært i mit job for tiden? Kan jeg strukturere eller organisere mit arbejde på en bedre måde? Hvad kan jeg selv gøre for at få mere arbejdsglæde? At tage hul på emnet og italesætte frustrationer og udfordringer i arbejdslivet hjælper til at indkredse selve problemet og måske afklare: Hvad kan jeg ændre? Hvad er jeg nødt til at acceptere?

Kontakt
I Kirkekultur.nu er vi 12 tillidsrepræsentanter. Har du som medlem brug for faglig hjælp, er det os, du skal kontakte. Vi gør det gerne. Men vi gør det også frivilligt ved siden af vores eget daglige arbejde som kirke- og kulturmedarbejdere. Det er derfor også vigtigt, at du kontakter os i tide, da man ikke kan forvente, at en tillidsrepræsentant kan afsætte tid her og nu. Du finder navn og kontaktoplysning på tillidsrepræsentanten i dit stift her: https://www.kirkekultur.nu/kontakt/tillidsrepraesentanterne/