Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Kirkekultur.nu behandler persondata. Vi er dataansvarlige for de data, vi modtager fra dig som medlem, som medarbejder indenfor kirkekulturområdet eller som samarbejdspartner.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data, kan du kontakte os her:

Kirkekultur.nu

Toftegårdsvej 77

7000 Fredericia

Forening

CVR: 16570370

Tlf.: 2365 1378

E-mail: mail@kirkekultur.nu

Hvilke persondata modtager Kirkekultur.nu?

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Kirkekultur.nu (kk.nu) indsamler og registrerer data om medarbejdere indenfor kirkekulturområdet, enten som led i dit medlemskab af kk.nu, som led i vores forpligtelser overfor ikke-medlemmer indenfor medarbejdere indenfor kirkekulturområdet eller som en nødvendig del af et kontraktforhold, herunder ved salg til os eller ved køb fra os, herunder annoncer.

Som fagforening anmoder vi medlemmer om oplysninger om persondata, herunder kontaktoplysninger, ansættelsesår og -sted, timetal og personnummer for at sikre opfyldelse af medlemsbetingelserne.

Da fagforeningen er pålagt af Kirkeministeriet at forhandle på alle kirkekultur-medarbejderes vegne, modtager vi også persondata om ikke-medlemmer. For ikke-medlemmer modtager vi kontaktoplysninger, ansættelsesår og -sted samt timetal, men ikke personnummer.

Fra foreningens side tilbydes forskellige services, herunder vedr. arrangementer eller samarbejspartnere vedr. forsikring, overenskomster og juridisk rådgivning, og benytter et medlem sig heraf, vil medlemmet typisk overgive persondata (evt. følsomme persondata), hvis indhold afhænger af den service, som medlemmet ønsker at benytte.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger og får ved køb og salg desuden oplysning om købs- / salgshistorik.

Når du færdes på vores hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. medlemsnr. samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Hvis et medlem eller et ansættelsessted overgiver data om tredjemand til fagforeningen, herunder data om ansatte, skal der være hjemmel hertil. Et medlem eller et ansættelsessted, som overgiver data om tredjemand, skal selv sørge for at have indhentet samtykke fra den person, hvis data overgives, eller på anden måde have tilstrækkeligt juridisk grundlag for overgivelsen.

Når du færdes på vores hjemmeside eller på vores sider på sociale medier, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Hvis du oplyser dit navn, din adresse mv. som led i en tilbudskampagne fra os på de sociale medier, modtager vi de oplysninger om dig, som du selv har valgt at give os.

Vores retsgrundlag for at behandle medlemmers og samarbejdspartneres data findes i persondataforordningens artikel 6, litra b om kontraktforhold, og for ikke-medlemmer i samme forordnings artikel 6, litra c om retlige forpligtelser, som påhviler den dataansvarlige, jf. det gældende ”Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker”. Desuden kan retsgrundlaget i nogle tilfælde findes i litra a (hvis dit samtykke er nødvendigt, for eksempel ved modtagelse af nyhedsbreve) og litra f (vores legitime interesse i at drive og optimere vores virksomhed).

Hvad bruges personoplysningerne til?

Kirkekultur.nu bruger som fagforening dine oplysninger til at forhandle overenskomst med ansættelsesstederne og følge op på overholdelse. Desuden har medlemmer adgang til medlemsfordele, herunder arrangementer, information, nyhedsbreve og fordelagtige aftaler.

Ved aftaler, som vi er part i, bl.a. ved køb, rådgivning og abonnementer, anvender vi dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig et nyhedsbrev eller anden markedsføring, anvender vi dine data til at sende dig dette per e-mail.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside og vores sider på sociale medier anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Kirkekultur.nu behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som medlem eller kontraktpart.

Hvem videregiver Kirkekultur.nu personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Kirkekultur.nu som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

De personoplysninger, du afgiver til Kirkekultur.nu, bruger vi til udførsel af vores forpligtelser som fagforening og til medlemsadministration og servicering af dig som medlem.

Nogle eller dele af samarbejdspartnerne kan være baseret i et tredjeland, herunder som led i en cloudløsning.

De persondata, vi behandler, opbevares primært på servere i Danmark. Dog har enkelte databehandlere (bl.a. Microsoft) hovedkvarter udenfor EU, bruger ikke-EU underdatabehandlere eller har se-adgang udenfor EU, men har forpligtet sig til at overholde SCC og oplyser at de ikke har adgang til persondata hos Kirkekultur.nu; derfor kræves ikke samtykke.

Herudover videregives dine persondata ikke.

Dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Kirkekultur.nu er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Vi har sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Vi er efter bogføringsloven pålagt at opbevare data fem år efter udløb af seneste medlemsperiode eller sidste salg eller køb hos os. Ikke-medlemmers data slettes så snart vi oplyses om, at den pågældende person ikke længere er ansat indenfor kirkekulturområdet.

I tilfælde af tvister gemmes data indtil tvisten er afgjort og herefter i forældelsesperioden.

Generelt opbevarer vi dine persondata i det tidsrum, vi er forpligtet hertil efter lov og i op til max. 2 år herefter.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller på vores hjemmeside.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Hvis du har spørgsmål til Kirkekultur.nus behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon eller e-mail, se venligst ovenfor eller på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til os at klage over foreningens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.