Nyhedsmail - Maj 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus aflyst

Torsdag den 16. april traf bestyrelsen for Kirkekultur.nu den beslutning, at årets landskursus ikke gennemføres. Kurset aflyses. En god del af programmet udsættes til landskurset i 2021. Sæt gerne allerede nu x i kalenderen ved tirsdag den 1. – torsdag den 3. juni.

Bestyrelsen aflyser kurset grundet Corona. Det ændrer sig næsten ugentligt, hvad vi må og ikke må i samfundet. Men ingen i bestyrelsen finder det sundhedsforsvarligt at afvikle et kursus først i juni for 140 kirke- og kulturmedarbejdere, der kommer fra hele Danmark.

Bestyrelsen vil gerne takke landskursusudvalget for et særdeles veltilrettelagt kursusprogram, som bestemt havde fortjent at blive afviklet. Tak til Ditte Hassing, Gitte Ranfeldt Laugesen, Hanne Brostrôm-Petersen, Mogens Maagaard og Mona Solsø, tak til Kirsten Vad Knudsen og Torben Venndt. Held og lykke med arbejdet med at aflyse og indgå nye aftaler næste år!

Tilbageførsel af betaling

Selv om landskurset aflyses, kommer forberedelserne til at koste fagforeningen ca. 30.000 kr. Men vi holder fast i, at alle tilmeldte, der har betalt kurset, kan få deres deltagerbetaling refunderet i dette regnskabsår. Tilbageførsel af betaling kræver dog, at man får sit regnskabskontor til at registrere, hvilket reg.nr og kontonummer, pengene skal sættes ind på. Disse oplysninger skal vi have inden 1. juni i år, så vi kan få regnskabet gjort op. Der var 108, der havde nået at tilmelde sig inden 1. april.

Som fagforening råder vi tilmeldte til at være opmærksom på, at arbejdsgiveren faktisk havde afsat 4-5.000 kr. til kursus. Er der et andet kursus, man kunne tage på i stedet for? Eller kunne pengene går til at vise samfundssind overfor mennesker, foreninger, organisationer?

Generalforsamling

Der er indkaldt til general-
forsamling tirsdag den 2. juni kl. 14.30 i Vingsted. Datoen holder vi fast i. Klokkeslættet ændres muligvis til om aftenen, hvis kirkerne åbnes inden, og vi er på arbejde i dagtimerne. Generalforsamlingen afvikles ikke i Vingsted. Den bliver virtuel, muligvis med bestyrelsen samlet et og samme sted.
 • Tirsdag den 5. maj er det sidste frist for medlemmerne for at komme med forslag til generalforsamlingen
 • Tirsdag den 19. maj er det sidste frist for bestyrelsen for at offentliggøre den endelige dagsorden

Valg

Der sidder syv kirke- og kulturmedarbejdere i bestyrelsen. Karenbodil Leth Madsen, Randi Anholm og jeg selv er på valg. Vi genopstiller alle. Men der bliver valg alligevel. Dels kan der være nogle, der gerne vil have andre end os i bestyrelsen! Dels har man måske selv lyst til at stille op? Under alle omstændigheder må vi vælge op til 3 suppleanter, og der skal vælges interne revisorer.

Bilag

På de lukkede sider på hjem-
mesiden kan man lige nu finde indkaldelse, foreløbig dagsorden og vedtægter. I løbet af maj tilføjes beretning, regnskab og budget, præsentation af kandidater til bestyrelsen og oplysninger om, hvordan man kan deltage i den virtuelle generalforsamling. 

Pensionsordningen i PFA
bliver forbedret

Din pensionsordning bliver forbedret på to områder. Dels sikrer den nye aftale, at hele din pensionsopsparing går til dine efterladte, men du får også mulighed for at tilknytte dækning ved kritisk sygdom. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt
Maj 2020

 
Nyt nummer af
"Kirken underviser"I dette nummer af Kirken Underviser bringes inspiration til, hvordan man kan være fælles om konfirmanderne både i større sammenhænge på provsti- og stiftsplan, men også hjemme i eget sogn.
Direkte link til bladet findes på vores forside.
2 nye boganmeldelser


Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Vinterblomster - at forandres i sorg", udgivet af Eksistensen
 • "Gud og det onde", udgivet af Bibelselskabets Bogforlag
Læs mere under Anmeldelser


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - April 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus eller ej?

Hvordan ser landet ud den 2. juni? Kan vi mødes til landskursus i Vingsted eller ej? Bestyrelsen følger udviklingen tæt og drøfter løbende de mange meldinger fra politikere og sundhedsfaglige eksperter. Den endelige beslutning om kursets gennemførelse træffer bestyrelsen på Dronningens fødselsdag torsdag den 16. april.

Alle medlemmer får besked samme dag. Hvis landskurset aflyses, refunderes den fulde deltagerbetaling. Ultimo marts har godt 100 tilmeldt sig, og vi opfordrer til, at man bliver ved med at tilmelde sig.

Den varslede generalforsamling tirsdag den 2. juni er der til gengæld ingen tvivl om. Den gennemføres på dagen, evt. også virtuelt.

Aftale om
afvikling af ferie/afspadsering

Der er indgået aftale om afvikling af ferie/afspadsering for statsansatte under Coronakrisen. ”Medarbejdere, der ikke varetager opgaver i hele/dele af perioden fra 28/3 – 13/4, skal afvikle frihed i en periode op til 5 dage,” hedder det i aftalen. Læs hele aftalen her og spørg vores faglige sekretær, hvis du som medlem er i tvivl om noget.

Tillykke til Kirsten Vad,
tillykke til Kirkekultur.nu

Kirsten Vad Knudsen har siden 01.08.2019 været ansat som faglig sekretær 20 timer om ugen. Bestyrelsen er meget glad for Kirsten og hendes ansættelse. Kirsten er fagligt kompetent, ihærdig og engageret. Hun skaber kontakter og har god kontakt med de mange folk, hun møder rundt omkring i landet. Kirsten har på den korte tid, hun har været ansat, allerede igangsat aktiviteter, der kommer vores fagforening og medlemmerne til gode.
Foreningens tillidsrepræsentanter giver jævnligt udtryk for, at det er blevet langt mere overskueligt at være tillidsrepræsentant med Kirsten "i ryggen".

Kirsten er i første omgang kun ansat til 01.08.2020. Bestyrelsen har nu besluttet at fastansætte Kirsten pr. 01.08.2020 og hæve det ugentlige timetal fra 20 til 22 pr. 01.01.2021.

Bestyrelsen støtter medlemmers deltagelse i Frivilligkoordinator-
uddannelsen på Filadelfia

I lighed med tidligere år udbyder Filadelfia en uddannelse målrettet mennesker, der har ansvar for at lede frivillige. Uddannelsen består af fire moduler, og man bestemmer selv, om man vi tage et, to, tre eller dem alle.

Det hører med til historien, at Kirkekultur.nu selv for få år siden forsøgte at udbyde en lignende uddannelse i samarbejde med Diakonhøjskolen i Århus. Det lykkedes at gennemføre den een gang med ti deltagere. Efterfølgende var der ikke nok tilmeldte. Vi tog kontakt til Filadelfia, der lyttede meget til vores ønsker og nu udbyder uddannelsen til en større målgruppe end kk'ere. 

Det er forklaringen på, at medlemmer af Kirkekultur.nu får 500 kr. i støtte pr. modul, de gennemfører. Hvert modul koster 4.550 kr.; hele uddannelsen koster 14.900 kr. Herfra kan du som medlem altså trække 500/2.000 kr.

Vi vil også minde om Kompetencefonden, som er helt oplagt at søge til denne uddannelse. Læs mere om fonden her 
Du kan finde programmet for uddannelsen under Kalender

Vikarordning

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at oprette en vikarordning. Tanken var, at kk'ere, der kunne tænke sig flere arbejdstimer, kunne byde sig til. Samtidig kunne menighedsråd se, om der var hjælp at hente, hvis man havde brug for en vikar ved barsel, sygdom eller andet.

Under Ledige stillinger er der gjort klart til, at DU kan melde dig som vikar! Du kan se, hvilke oplysninger du skal komme med.
April 2020

Gratis medlemskab for studerende
I lighed med mange andre fagforeninger har bestyrelsen besluttet, at studerende kan være medlem af Kirkekultur.nu gratis. Man har dermed mulighed for at deltage i vores landskursus. Man kan også regne med hjælp fra vores faglige sekretær og vores tillidsrepræsentanter i den udstrækning, de er i praktik på arbejdspladser, hvor Kirkekultur.nu har forhandlingsretten. Det vil i praksis sige folkekirken og projektansættelser herudfra.
Gratis medlemskab for studerende indføres fra og med 01.07.2020.
 

3 nye boganmeldelser


Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Bibelen 2020", udgivet af Bibelselskabet
 • "På pilgrimsrejse i kirkeåret 1 og 2", udgivet af Lohse
 • "Tro i hverdagen", udgivet af Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser 

 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Marts 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus

Så er Landskursusprogrammet at finde flere steder på hjemmesiden, og det er muligt at tilmelde sig fra de lukkede sider. Det er en god ide at tilmelde sig hurtigt. Dels vil man frit kunne vælge mellem alle moduler. Dels er det 300 kr. billigere at tilmelde sig inden 1/4.

Betalt spisepause i Folkekirken

Har vi betalt spisepause eller ej? Drøftelserne har bølget frem og tilbage. Bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd har forsøgt at så tvivl om, hvorvidt alle ansatte i Folkekirken har denne ret. Men efter Kirkeministeriets 34. nyhedsmail kan der ikke være tvivl! Du kan læse hele nyhedsmailen ved at klikke her

Vi bringer et par centrale citater:
 1. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i den forbindelse oplyst, at de to aftaler/forlig om betalt spisepause også finder anvendelse for ansatte i folkekirken på samme måde som for de ansatte i staten. Kirkeministeriet kan i den anledning henvise til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personale Administrative Vejledning.
 2. Kirkeministeriet skal i den anledning anbefale, at de arbejdsgivere/menighedsråd, som har ansatte, der ikke på nuværende tidspunkt har betalt spisepausen, får implementeret reglerne herom hurtigst muligt, idet implementering skal ske inden 1. august måned 2020.

Stiftspuljen genopstår

Der har været 50.000 kr. sat af i en såkaldt Stiftspulje i 2018 og i 2019. Beløbet har været forelagt generalforsamlingen og blev godkendt her. Bestyrelsen valgte at lade Stiftspuljen udgå i 2020, bl.a. for at sikre plads i økonomien til Kirsten Vad Knudsens ansættelse, som vi er meget glade for.På bestyrelsesmødet i januar kikkede vi grundigt på tallene igen. Ikke mindst på baggrund af ønsket fra flere stifter om at lade Stiftspuljen genopstå. Og bestyrelsen besluttede at hensætte 25.000 kr. i Stiftspuljen 2020!

Det vil sige, at stiftsrepræsentanter fortsat kan søge om 5.000 kr., hvis de har en god idé, der kan bringe kk'ere tættere på hinanden i stiftet. Det kan være en ekskursion, undervisning, besøg hos nyansatte eller noget helt 4.

Det er let at søge: Send mig en mail, så kikker bestyrelsen på det og svarer hurtigt. Pengene må komme medlemmer såvel som ikke-medlemmer til gode. Men vi plejer at sige, at de ikke kan bruges til forplejning.

Gid ideerne myldrer frem og min indbakke bliver oversvømmet med ansøgninger!
Marts 2020
Generalforsamling
Årets generalforsamling afvikles den første efter-
middag på landkurset, tirsdag den 2. juni. På de lukkede sider er det muligt at finde indkaldelsen og fagforeningens opdaterede vedtægter. I tiden frem til generalforsamlingen vil man samme sted kunne finde dagsorden, beretning, regnskab osv.

4 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Tro er ikke viden", udgivet af Eksistensen
 • "Kærligheden holder aldrig op", udgivet af Bibelselskabets Forlag
 • "Rejsefører til ensomheden", udgivet af Eksistensen
 • "Fra et cafébord i Paris", udgivet af Eksistensen
  Læs mere under Anmeldelser

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Februar 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Den nye ferielov

Loven bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode. Det kaldes samtidighedsferie.
Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august og afholdes i perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Du optjener 2,08 dag pr. måned.

De særlige feriedage, som ikke er omfattet af den nye ferielov, men er overenskomstbestemt, optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april i året efter optjeningsåret. Du har samme antal særlige feriedage som nu.

Vi får ikke mere eller mindre ferie med den nye ferielov, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på i overgangen til den nye ordning.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt

Ingen kirke- og kulturmed-
arbejdere i Løngruppe 1

Nu må det høre op! Vi har haft to løngrupper siden det første kompetencecirkulære i 2009. Det var faktisk ikke voldsomt megen uddannelse, der skulle til for at rykke fra løngruppe 1 til 2: Et linjefag i kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til de 4 uger, man kunne erhverve sig på vores gamle efteruddannelse. Men mange fik det alligevel ikke gjort: Man havde ikke tid eller lyst, menighedsrådet havde ikke lyst eller penge, eller hvad ved jeg.

Men nu er der simpelthen ingen undskyldning: 3 ugers undervisning i kristendom og 2 uger i kirkefaglighed hos landets bedste undervisere på vores felt: FUV. Første hold går i gang i uge 9 og forventes færdigt 2 år senere. 

Det nye cirkulære siger utvetydigt, at uddannelsen SKAL være gennemført senest 2 år efter ansættelse, så det er bare med at komme i gang. Det er menighedsrådets ansvar, at den nyansatte bliver sendt af sted, men skub endelig på selv. 

Da den nye uddannelse er obligatorisk, er det arbejdstid at være af sted. Ligeledes regnes den tid, man skal bruge på at læse lektier mellem de 5 moduler, for arbejdstid. 

De 5 uger kommer til at koste 82.500 kr. + et mindre beløb for bøger. Det er menighedsrådet, der skal betale.

Læs mere om uddannelsen på FUVs hjemmeside her

Udskiftning i bestyrelsen

Kathrine Kofod fra Aalborg Stift har været kirke- og kultur-
medarbejder siden 2006. Hun blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 med den klare målsætning, "at betale tilbage, fastholde og bygge videre på det, hun selv havde nydt godt af gennem 13 års ansættelse."

Imidlertid har Kathrine fået flere arbejdstimer, og når familielivet også skal fungere, har hun været nødt til at forlade bestyrelsen i utide. Vi ønsker Kathrine alt godt og glæder os over, at hun fortsat er webmaster for hjemme-
sidens kalender.

1. suppleant Dorthe Kock fra Haderslev Stift er trådt ind i bestyrelsen og deltog i sit første bestyrelsesmøde mandag den 27. januar. Velkommen til Dorthe! Hvis du vil se, hvordan Dorthe ser ud, er du velkommen på bestyrelsens side her
Februar 2020

 
Boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Kort om Gud", udgivet af Eksistensen
 • "Skal jeg nu også tro på det, præst?", udgivet af Eksistensen
 • "Til årets tider", udgivet Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser

Nyt nummer af
"Kirken underviser"

I Kirken Underviser handler det denne gang om børne-
bibler. De er blandt bestsel-
lerlisternes topscorer og findes i rigtig mange danske hjem. Men hvad er der egentlig på spil teologisk og illustratorisk, og hvordan kan børnebiblerne bruges i en undervisningssammenhæng? Læs med og find inspiration og ny viden. Bladet man downloades fra hjemmesi-
dens forside.


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Nytårsforsætter er uden t: forsætter, for det er ting, man sætter sig for at overholde. Men de KUNNE være med t, for jeg fortsætter med at love mig selv det samme år efter år. F.eks. at overholde deadlines! Men nu er januar allerede et par dage gammel og nyhedsmailen kommer først til dig nu! Jeg beklager og ønsker dig et rigtigt godt nyt år, hvor jeg håber, vi ses – f.eks. til landskurset i juni.

Sidste nyt om den nye og obligatoriske grunduddannelse

Det er vigtigt at notere sig, at der er tale om en GRUNDuddannelse. I det nye cirkulære står ordret: Det er arbejdsgivers ansvar, at de ansatte er klædt på til at varetage de opgaver, de pålægges (instruktionspligten). Det er således væsentligt at være opmærksom på, at gennemførelse af obligatoriske kurser ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt for at kunne varetage alle ønskede jobfunktioner/opgaver.


FUVs uddannelsesdel har siden offentliggørelsen den 14. november af det nye cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer haft travlt med at tilrettelægge den del af uddannelsen, som de har fået i opdrag: Nemlig et uddannelsesforløb indeholdende 3 ugers kristendomsfaglighed og 2 ugers kirkefaglighed. 
FUVs uddannelse udbydes som internatsophold og fordeles over 2 år. Det er planen, at der igangsættes nye forløb ca. hvert kvartal. Nyansatte skal tilmelde sig uddannelsen straks efter ansættelsen, så de hurtigt kan indplaceres og få information om uddannelsens forløb. 

Mellem uddannelsesugerne (men ikke forud for den første) vil der skulle læses et pensum på i alt ca. 1.200 sider på dansk. En del af dette uploades elektronisk. Der må desuden påregnes anskaffelse af enkelte bøger i forløbet (for ca. 500 kr. gennem hele uddannelsesforløbet). Det er Kirkeministeriets opfattelse, at forberedelse til enhver form for obligatorisk uddannelse er at betragte som arbejdstid! Uddannelsen koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver.

Læs mere om den nye uddannelse på hjemmesiden under Sidste nyt

FerievejledningDen 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie. 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte de centrale parter, at de nye ferieregler implementeres i staten mv. ved at indgå en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. I lyset heraf har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne indgået en ny ferieaftale og revideret ferievejledningen. Ferievejledningen kan downloades på hjemmesiden under Sidste nyt
Januar 2020
Ledig stilling i Haraldskirken

Haralds Sogn har 4.200 indbyggere, og kirken har fem ansatte. Sognet består udelukkende af almennyttigt boligbyggeri og har i de senere år fået en stadig større repræsentation af mennesker i social nød og af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Der er 35% medlemmer af Folke-
kirken, men meget få udmel-
delser. 

På den baggrund giver det god mening, at sognet søger en diakon/en kirke- og kulturmedarbejder. Læs mere om stillingen på Ledige stillinger Vær OBS på ansøgningsfristen 17.01.2020.
Forlig om spisepause
Der er indgået forlig i sagen om, hvorvidt statsligt ansatte har krav på betalt spise-
pause. Parterne er enige om, at alle statslige medarbejdere har ret til betalt spisepause, med mindre det eksplicit fremgår af organisationsaf-
taler, at de ikke har! Læs pressemeddelelsen på hjem-
mesiden under Sidste nyt
 

 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Den nye ferielov

Loven bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode. Det kaldes samtidighedsferie.
Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august og afholdes i perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Du optjener 2,08 dag pr. måned.

De særlige feriedage, som ikke er omfattet af den nye ferielov, men er overenskomstbestemt, optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april i året efter optjeningsåret. Du har samme antal særlige feriedage som nu.

Vi får ikke mere eller mindre ferie med den nye ferielov, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på i overgangen til den nye ordning.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt

Ingen kirke- og kulturmed-
arbejdere i Løngruppe 1

Nu må det høre op! Vi har haft to løngrupper siden det første kompetencecirkulære i 2009. Det var faktisk ikke voldsomt megen uddannelse, der skulle til for at rykke fra løngruppe 1 til 2: Et linjefag i kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til de 4 uger, man kunne erhverve sig på vores gamle efteruddannelse. Men mange fik det alligevel ikke gjort: Man havde ikke tid eller lyst, menighedsrådet havde ikke lyst eller penge, eller hvad ved jeg.

Men nu er der simpelthen ingen undskyldning: 3 ugers undervisning i kristendom og 2 uger i kirkefaglighed hos landets bedste undervisere på vores felt: FUV. Første hold går i gang i uge 9 og forventes færdigt 2 år senere. 

Det nye cirkulære siger utvetydigt, at uddannelsen SKAL være gennemført senest 2 år efter ansættelse, så det er bare med at komme i gang. Det er menighedsrådets ansvar, at den nyansatte bliver sendt af sted, men skub endelig på selv. 

Da den nye uddannelse er obligatorisk, er det arbejdstid at være af sted. Ligeledes regnes den tid, man skal bruge på at læse lektier mellem de 5 moduler, for arbejdstid. 

De 5 uger kommer til at koste 82.500 kr. + et mindre beløb for bøger. Det er menighedsrådet, der skal betale.

Læs mere om uddannelsen på FUVs hjemmeside her

Udskiftning i bestyrelsen

Kathrine Kofod fra Aalborg Stift har været kirke- og kultur-
medarbejder siden 2006. Hun blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 med den klare målsætning, "at betale tilbage, fastholde og bygge videre på det, hun selv havde nydt godt af gennem 13 års ansættelse."

Imidlertid har Kathrine fået flere arbejdstimer, og når familielivet også skal fungere, har hun været nødt til at forlade bestyrelsen i utide. Vi ønsker Kathrine alt godt og glæder os over, at hun fortsat er webmaster for hjemme-
sidens kalender.

1. suppleant Dorthe Kock fra Haderslev Stift er trådt ind i bestyrelsen og deltog i sit første bestyrelsesmøde mandag den 27. januar. Velkommen til Dorthe! Hvis du vil se, hvordan Dorthe ser ud, er du velkommen på bestyrelsens side her
Februar 2020

 
Boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Kort om Gud", udgivet af Eksistensen
 • "Skal jeg nu også tro på det, præst?", udgivet af Eksistensen
 • "Til årets tider", udgivet Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser

Nyt nummer af
"Kirken underviser"

I Kirken Underviser handler det denne gang om børne-
bibler. De er blandt bestsel-
lerlisternes topscorer og findes i rigtig mange danske hjem. Men hvad er der egentlig på spil teologisk og illustratorisk, og hvordan kan børnebiblerne bruges i en undervisningssammenhæng? Læs med og find inspiration og ny viden. Bladet man downloades fra hjemmesi-
dens forside.


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*