18.04.2018: Arbejdstid
Man må ikke fortælle, hvad der bliver snakket om i Forligsinstitutionen. Ja, det er ligefrem strafbart! Ikke desto mindre ved alle, at der tales meget om lærerne arbejdstid. Det er en af de 3 såkaldte "knaster". Hvad går det ud på?

Lærerne har stillet som krav, at deres arbejdstid og evt. merarbejde opgøres een gang i kvartalet, så evt. overarbejde kan afspadseres eller udbetales. Arbejdsgiverne har som krav, at timerne tælles op hen over et helt år.

Man forstår godt lærerne, der sikkert arbejder for meget 3 ud af årets 4 kvartaler. Og man forstår godt arbejdsgiverne, der vel satser på, at de 3 sommermåneder, hvor man har mindre travlt i skoleverden, kan udligne årets øvrige 9 travle måneder.

Det forlyder, at arbejdsgiverne nu har foreslået, at arbejdstiden opgøres 2 gange om året. Det har lærerne sagt nej til. Hvor den ender, tør jeg ikke gætte på. Men det er ganske interessant, for resultatet kan smitte af på os som kirke- og kulturmedarbejdere!

Hvis man er ansat på cirkulæret, står der om ens arbejdstid: "Der er ikke for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere fastsat nogen højeste tjenestetid, og der vil derfor ikke kunne ydes betaling for merarbejde. Tjenesten bør tilrettelægges således, at den holdes inden for normal ugentlig arbejdstid (37 timer pr. ugen)." Her er det virkelig godt at være arbejdsgiver! Muligheden for overtidsbetaling er totalt fraværende. Det eneste "våben", man har som ansat er at holde, når man har arbejdet 37 timer om ugen.

Det fik vi forhandlet bedre hjem i forbindelse med organisationsaftalen i 2009. Nu hedder det sig: "Kirkefunktionæren er forpligtet til at arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid, såfremt forholdene kræver det. Kirkefunktionæren ydes godtgørelse for arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid opgjort over et kvartal, såfremt merarbejdet udgør mere end 20 timer i kvartalet." Det bedre er altså, at man nu har ret til godtgørelse for arbejde ud over den normale, ugentlige arbejdstid. Det knapt så fede er, at det først er overarbejdstime nr. 21 pr. kvartal, der giver noget. Det var prisen.

Nu har vi som fagforening ikke nået at forhandle ret meget med Kirkeministeriet i år. Det hele blev sat på stand by i forbindelse med konflikten. Men vi nåede at præsentere vores krav for hinanden. Som jeg forstod det, vil Kirkeministeriet ændre vores normperiode. Altså præcis det samme, som arbejdsgiverne gerne vil overfor lærerne. Også til os blev der talt om et helt år i stedet for et kvartal.

Derfor er "knasten" med lærerne arbejdstid interessant og relevant for os som kirke- og kulturmedarbejdere.

18.04.2018: 14 dage mere!
Efter 19 timers forhandlinger er kampen for at nå en ny overenskomst for de offentlige lønmodtagere atter blevet udsat. Forligsmanden Mette Christensen har valgt at give parterne yderligere 14 dage til at nå hinanden.

Det betyder altså, at en eventuel strejke kan træde i kraft den 6. maj, mens en eventuel lockout er udskudt til den 12. maj. Dog kastrejke og lockout begge kan sættes i værk fem dage efter et eventuelt sammenbrud i forhandlingerne.

Forhandlingerne fortsætter fredag.

16.04.2018: Fornyet håb
"Historien sker, mens vi skriver den, sagde en journalist engang. Sådan er det næsten med OK18 i disse dage!" Hen over weekenden er der blevet forhandlet i timevis i Forligsinstitutionen. Det forlyder, at folk har overnattet i kantinen!

Tirsdag aften nærmer sig, hvor forligskvinden Mette Christiansen skal bestemme sig for enten at give forhandlingerne 14 dage mere eller sætte strejken i værk.

Og så sker det meget overraskende sent mandag aften, at Mette Christensen indkalder til stormøde tirsdag, hvor parterne fra både det kommunale, regionale og statslige område skal sidde sammen. Det er en beslutning, der forbløffer mange.

Stormødet kommer i sidste øjeblik. Hvis der ikke lander et forlig i morgen tirsdag, udbryder der storkonflikt med start den 22. april, medmindre Mette Christensen ser grund til at fortsætte forhandlingerne. Det forlyder, at hun nu taler med store ord og forsøger at finde en løsning over hele linjen. Hun går efter en samlet løsning.

Stormødet finder sted i Forligsinstitutionen klokken 10.00 tirsdag.

13.04.2018: Optimisme efter forhandlinger på det regionale område i går
Dennis Kristensen var meget pessimistisk efter forhandlingerne på det kommunale område i denne uge. Men på det regionale område er der blevet meldt noget mere optimistisk og positivt ud efter 11 timers forhandling i går.

"Vi har haft gode forhandlinger. Vi har bevæget os mod hinanden, og det er også det, der skal til, hvis vi skal lande en aftale. Jeg er optimistisk, men der er et stykke vej, før vi er i mål," lød det fra Anders Kühnau, Danske Regioners chefforhandler

Samme melding kom fra Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd og chefforhandler for arbejdstagerne i Regionerne. Hun kalder torsdagens forhandlinger for konstruktive, hvor parterne fik taget nogle grundige diskussioner om nogle af de væsentlige emner: "Vi har rykket os mod hinanden, så jeg synes, det har været en god dag, hvor vi går hjem med en fornemmelse af, at der stadig er mulighed for at flytte noget."

Lørdag skal der forhandles på statens område, søndag er det kommunernes tur og mandag er det igen de regionale forhandlingsparter, der mødes i Forligsinstitutionen.

12.04.2018: Europæisk fagbevægelse støtter dansk OK-kamp
Imens de offentlige overenskomstforhandlingerne på det danske arbejdsmarked spidser til, kommer der nu massiv og stor opbakning fra den europæiske fagbevægelse (ETUC) i en ny støtteerklæring. ETUC, eller EFS på dansk, repræsenterer 45 millioner medlemmer fra 89 landsorganisationer i 39 europæiske lande, så det er et massivt rygstød til de danske fagforeningers overenskomstkrav.

ETUC opfordrer indtrængende de danske offentlige arbejdsgivere til at sikre, frie kollektive forhandlinger og trække truslen om lockout tilbage."Vi forventer, at den danske regering vil huske på den kritik, som den tidligere danske regering modtog fra ILO efter lærerlockouten og lovindgrebet i 2013. Vi vil holde Europas arbejdere informeret om den danske regerings ageren og rejse sagen. Jeres succes, er vores succes," fastslår Luca Visentini, ETUCs generalsekretær i støtteerklæringen, som kan findes under Download (på engelsk).

ETUC kalder lockouten en "aggressiv overreaktion", og fortsætter: "Retten til kollektive forhandlinger og kollektive handlinger er grundlæggende garanterede rettigheder i EU. Medlemsstaterne skal respektere EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Charterets artikel 28 garanterer retten til kollektive forhandlinger og kollektive handlinger. Derudover garanterer artikel 6 i den europæiske socialpagt retten til at forhandle kollektivt og retten til kollektive handlinger.

Vi har mistanke om, at lockouten er en taktik, som er aftalt på forhånd, så et regeringsindgreb kan tjene som undskyldning for at gribe ind i konflikten og underminere det danske kollektive forhandling."

11.04.2018: De her overenskomstforhandlinger er overstået. Der
er ikke mere at gøre

Sådan lyder det fra FOA-formand Dennis Kristensen, inden parterne på det kommunale område genoptog forhandlinger i Forligsinstitutionen her til morgen. Hvad har gjort formanden så modløs?

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe har til Politiken udtalt, at en storkonflikt på det offentlige område vil blive så voldsom, at man på Christiansborg er nødt til at forhindre, det kan ske igen!

Den barske melding får Dennis Kristensen til at konkludere, at KL's optræden kun kan tolkes på én måde: De ønsker ikke et forlig – de vil have en konflikt. Og de vil have Folketinget til at hjælpe sig. Ikke bare med et lovindgreb i denne omgang, men også ved at ændre vores muligheder for fremover at kunne gå i konflikt!

Michael Ziegler, der er chefforhandler for KL, opfordrer fagbevægelsen til at se på sig selv. "Meget af diskussionen omkring den danske model har været rejst af de faglige organisationer. Det er en unødvendig diskussion at rejse. Vi er her. Vi forhandler. Og det er en del af den danske model." Han fortsætter: "Når de ansatte i både staten, regionerne og kommunerne denne gang har rejst fælles krav, så er det med til at skabe vanskeligheder. At det er filtret sådan sammen nu på kryds og tværs, gør det meget vanskeligt. Det er med til at udfordre den danske model, når det er kædet sammen på den måde. Det bliver en gordisk knude, som man kan binde op ved det ene bord, men ikke ved det andet bord."

10.04.2018: Kan præsten løse kordegnes opgaver?
Som bekendt florerer der flere forskellige konfliktvejledninger. Under Download kan du finde den fra CO10 og den fra Kirkeministeriet. Af Kirkeministeriets vejledning fremgår det, at tjenestemandsansatte, kirkebogsførende sognepræster skal løse kordegneopgaver under en eventuel konflikt. CO10 har henvendt sig til Kirkeministeriet med en undren over denne vejledning af præster om at påtage sig kordegnenes arbejde under en konflikt.

Kirkeministeriet har afvist, at der er tale om konfliktramt arbejde!

CO10 mener ikke, man både kan lockoute en faggruppe som f.eks. kordegnene og derefter pålægge ikke-konfliktramte (herunder tjenestemænd) at udføre de konfliktramtes arbejde. CO10 har foreslået, at hvis arbejdsopgaverne er så vitale, kan Kirkeministeriet tilbagekalde deres lockoutvarsel! På den baggrund har CO10 opfordret Kirkeministeriet til at revidere ministeriets konfliktvejledning.

Kirkeministeriet har i dag meddelt, at CO10s henvendelse ikke giver anledning til at ændre den eksisterende tekst!

CO10 skriver derfor til os: "I skal derfor indberette alle tilfælde, hvor I får kendskab til, at en tjenestemandsansat (eller andre) varetager konfliktramte opgaver, så der evt. kan føres sager herom."

03.04.2018: Udsættelse af konflikt
Forligsmand Mette Christensen har den 28. marts 2018 besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Dette indebærer, at hvis forligsmanden erklærer sammenbrud i udsættelsesperioden, kan arbejdsstandsninger iværksættes på femtedagen herefter, dog således, at arbejdsstandsning ikke kan iværksættes tidligere end varslet af parterne.

Hvis femtedagen efter et sammenbrud falder fra den 4. april og inden den 10. april, vil der kunne være en forskydning af hhv. strejke og lockout. Hvis femtedagen efter et sammenbrud er den 10. april eller senere, vil tidspunktet for påbegyndelsen af hhv. strejke og lockout være sammenfaldende.

03.04.2018: FAQ
Løber CFU fra sit løfte i hensigtserklæringen? Findes løngabet? Er der mulighed for at indgå aftaler om friholdelse af visse medarbejdere/funktioner fra konflikten?

Disse og mange andre centrale spørgsmål får du svar på i FAQ, som jeg netop har lagt på under Download.

30.03.2018: Præsteforeningens spørgsmål og svar til medlemmerne vedrørende konflikt
Flere medlemmer har spurgt til, hvordan det forholder sig for præsterne under strejke og konflikt. Præsteforeningenen har udarbejdet et lille hæfte på 4 sider med svar på de mest gængse spørgsmål. Siderne kan nu findes under Download.

29.03.2018: Strejke/lockout udsat 14 dage
Sent onsdag aften besluttede forligsmand Mette Christensen, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Hidtil har vi gået og husket på den 4. april (strejke) og den 18. april (lockout). Nu skal vi altså lægge 14 dage til. Den 18. april kan der så ske 2 ting:

 1. Mette Christensen kan udskyde arbejdsstandsningerne 14 dage igen
 2. Mette Christensen kan erklære forhandlingerne afsluttet uden resultat, og strejken går i gang på femtedagen derefter: Den 22. april, lockout den 28. april.

Og så kan der selvfølgelig ske det glædelige, som vi vel alle håber på, at parterne finder hinanden i løbet af de næste par uger! Pressemeddelsen om udsættelsen kan findes under Download.

28.03.2018: 1 uge til strejke. 3 uger til konflikt
Sophie Løhde mødte i dag frem i Forligsinstitutionen med en stor pose penge til de statsligt ansatte og fortalte: "Jeg kommer i den grad med en udstrakt hånd, som jeg har tænkt mig at række meget langt frem. Jeg tror ikke, vi bliver færdige i dag, men mit håb er, at vi efter i dag står væsentligt tættere på hinanden, når vi går ud af døren, end når vi går ind ad døren, siger hun.

Dermed er konflikten jo ikke afblæst, men det er da noget af det mest positive, vi længe har hørt! Sophie Løhde fortsatte: "Jeg forventer, at vi i dag kommer til at bruge en masse timer konstruktivt rundt om forhandlingsbordet, hvor vi vil bruge tid på alle de her elementer ikke mindst lønnen. Det er et godt tegn, hvis I ikke ser os forlade Forligsinstitutionen lige med det første."

Jeg skriver det her onsdag aften, hvor ingen har forladt Forligsinstitutionen. Altså et godt tegn!

27.03.2018: Hvem har man mest sympati for?
I dag har jeg ringet til 10 forskellige kirke- og kulturmedarbejdere (medlemmer) og spurgt dem, hvordan de holder sig orienterede om konflikten. Alle svarede, at de læste her på hjemmesiden, men næsten alle svarede også, at de dagligt læste nyheder på www.dr.dk

I disse dage fylder det meget i medierne, hvem man har mest sympati for: Arbejdsgiverne eller arbejderne. Jeg fornemmer, at konflikten har stået på så længe, at de første ugers massive behov for oplysning har lagt sig lidt. Nu har man kræfter til at tænke på, hvordan man tager sig ud. Fremstår arbejderne som forkælede, urimelige og unuancerede?

Det ser det ikke ud til. Befolkningens sympati samler sig om de offentligt ansatte. Alle oplever i daginstitutioner og skoler, på plejehjem og sygehuse og på div. offentlige kontorer, at servicen forringes. Man skal vente længere, og man får dårlige betjening. Færre ansatte skal løbe stærkere for at nå det samme, som flere nåede før. Og lønnen har ikke ry for at være speciel god.

Naturligvis er de nuværende forhandlinger i Forligsinstitutionen vigtige. Men det er også vigtigt, hvordan vi omtaler vores arbejde og hinanden udenfor Forligsinstitutionen. Vi kan lide vores arbejde, og vi vil gerne gøre det godt. Det skal arbejdsgiveren sætte pris på gennem en ordentlig løn og gode arbejdsforhold.

Vær med til at bakke alle offentligt ansatte op. Har du skrevet under på: www.enløsningforalle.dk

26.03.2018: Den danske model
Hvad er "den danske model" egentlig? Hvem har fundet på den? Hvornår? Hvad sker der, hvis konflikten afsluttes ved et lovindgreb? Mon ikke du som jeg tumler med de spørgsmål? Da 10.000 tillidsrepræsentanter var samlet i Fredericia torsdag 22/3, hørte vi Laust Høgedahl, Center for arbejdsmarkedsforskning, fortælle om "den danske model". Under Download er der nu adgang til hans powerpoint show.

23.03.2018: En løsning for alle
Vi ønsker ingen stor lockout, der lammer hele Danmark.
Vi ønsker os i stedet en overenskomst, der gavner hele Danmark.
Vi ønsker en løsning for alle.
Læs mere ved at klikke på "En løsning for alle" under Download og støt os på www.enløsningforalle.dk

Send linket videre til alle, du kender.

22.03.2018: Revideret konfliktvejledning fra Kirkeministeriet
Så kom der ny konfliktvejledning. Ændringerne er markeret med rødt, så det er meget tydeligt, hvor der er rettet. Bl.a. står det nu klokkeklart, at cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere ikke kan lockoutes.

Det slås også fast, hvordan præster, der er ansat som tjenestemænd, kan dække ind for præster ansat på overenskomst.

Biskopper og provster er at betragte som ledere, og kan derfor varetage konfliktramte vigtige tjenester og kirkelige handlinger indenfor henholdsvis stiftets og provstiets grænser.

20.03.2018: Kirkeministeriet har lavet en fejl
Christa Hector fra Kirkeministeriet siger i dag, at de er opmærksomme på, at de ved en fejl er kommet til at skrive til cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere i forbindelse med lockout og vil gøre noget ved det.
De vil også præcisere nogle ting i ministeriets konfliktvejledning, så det bliver klart, at cirkulæreansatte ikke er omfattet af konflikt

18.03.2018: Strejken - i tørre tal
Det koster, at 26 medlemmer måske skal strejke den 4. april.

De 26 medlemmer, der måske skal strejke, får den såkaldt "solidariske konfliktstøtte" udbetalt af Kirkekultur.nu. Den er på 18.633 kr. om måneden eller på 621,10 kr. om dagen. Vi har valgt at dividere 18.633 med 30 dage og gør ikke forskel på, om man strejker på en arbejdsdag eller fridag. Hvis man ikke er ansat på fuld tid, men f.eks. på 30 timer om ugen, får man 30/37-del af 18.633 kr.

Den solidariske konfliktstøtte får Kirkekultur.nu igen fra CO10. Det er en ordning, vi er blevet tilbudt og har tilmeldt os. Det er ikke gratis og koster et beløb pr. hvert af vores 289 medlemmer pr. dag. (Her tæller alle medlemmer med: Cirkulæreansatte såvel som overenskomstansatte) Det eksakte beløb er ikke meldt ud fra CO10 endnu, og Kirkekultur.nu kan ikke regne med at få den solidariske konfliktstøtte fra CO10 før efter endt konflikt. Vi kan heller ikke udbetale den til de 26 måske strejkende medlemmer før efter endt konflikt.

Som kirke- og kulturmedarbejder får man mere end 18.633 kr. i månedsløn. Differencen fra 18.633 kr. op til fuld løn udbetaler Kirkekultur.nu. Man får naturligvis kun solidarisk konfliktstøtte og supplering op til fuld løn de dage, man strejker. Som det ser ud lige nu, drejer det sig om 6 dage.

Endvidere koster det at oprette de 26 medlemmer, så vi som fagforening kan udbetale solidatisk konfliktstøtte og supplerende løn til dem. Det er et arbejde, vi beder Blue Garden om. Det koster 381 kr. pr. medlem, der skal oprettes. Blue Garden tager 3 uger om at oprette de medlemmer, vi beder dem om. Vi kan naturligvis ikke afgive ordren til Blue Garden, før vi ved, at strejken er en realitet.

17.03.2018: Lockouten - i tørre tal
Det koster, at 196 kirke- og kulturmedarbejdere måske lockoutes den 10. april.

De 196 medlemmer, der måske lockoutes, får den såkaldt "solidariske konfliktstøtte" udbetalt af Kirkekultur.nu. Den er på 18.633 kr. om måneden eller på 621,10 kr. om dagen. Vi har valgt at dividere 18.633 med 30 dage og gør ikke forskel på, om man lockoutes på en arbejdsdag eller fridag. Hvis man ikke er ansat på fuld tid, men f.eks. på 30 timer om ugen, får man 30/37-del af 18.633 kr.

Den solidariske konfliktstøtte får Kirkekultur.nu igen fra CO10. Det er en ordning, vi er blevet tilbudt og har tilmeldt os. Det er ikke gratis og koster et beløb pr. hvert af vores 289 medlemmer pr. dag. (Her tæller alle medlemmer med: Cirkulæreansatte såvel som overenskomstansatte) Det eksakte beløb er ikke meldt ud fra CO10 endnu, og Kirkekultur.nu kan ikke regne med at få den solidariske konfliktstøtte fra CO10 før efter endt konflikt. Vi kan heller ikke udbetale den til de 196 måske lockoutede medlemmer før efter endt konflikt.

Som kirke- og kulturmedarbejder får man mere end 18.633 kr. i månedsløn. Men Kirkekultur.nu udbetaler ikke differencen op til fuld løn. Man får naturligvis kun solidarisk konfliktstøtte de dage, man er lockoutet.

Endvidere koster det at oprette de 196 medlemmer, så vi som fagforening kan udbetale solidatisk konfliktstøtte til dem. Det er et arbejde, vi beder Blue Garden om. Det koster 381 kr. pr. medlem, der skal oprettes. Blue Garden tager 3 uger om at oprette de medlemmer, vi beder dem om. Vi kan naturligvis ikke afgive ordren til Blue Garden, før vi ved, at lockouten er en realitet.

16.03.2018: De svære spørgsmål om konflikten
Økonomi og Indenrigsministeriet forudser, at lønudviklingen på det private arbejdsmarked bliver omkring 8,6 % i den 3 års periode, som den nye overenskomst sandsynligvis kommer til at gælde for. Det tal, er der tradition for, at vi tager udgangspunkt i, når vi forhandler offentlige overenskomster.

På statens område har lønmodtagernes udspil i forhandlingerne været 8,2 % – altså under Økonomi og Indenrigsministeriets vurdering af udviklingen på det private arbejdsmarked. På det kommunale og regionale område har lønmodtagerne taget udgangspunkt i Økonomi og Indenrigsministeriets vurdering af lønudviklingen. Vores udspil vil både sikre, at offentlige lønninger ikke løber fra de private og en reallønsfremgang til offentligt ansatte på niveau med de privatansattes

Staten har spillet ud med 6,7 % til de samlede arbejdsgiverudgifter over de næste tre år og inklusive faste tillæg, en andel til lokal løndannelse, pensionsbidrag m.m.

Læs mere i dokumentet "De svære spørgsmål om konflikten", som du finder under Download.

14.03.2018: Hvad er konfliktramt arbejde?
Arbejdsgiverne må ikke forsøge at afbøde virkningen af en konflikt. Arbejdsgiverne må med andre ord ikke pålægge ikke-organiserede eller andre faggrupper at udføre konfliktramt arbejde. Dette vil være i strid med Hovedaftalen. Undtagelsesvist kan det ske, hvis hensynet til personers liv eller helbred tilsiger det.
Såfremt tillidsrepræsentanten eller medlemmet oplever, at der foretages skridt med henblik på at afbøde virkningen af konflikten, skal der rettes henvendelse til organisationen, som herefter vil vurdere, om der er grundlag for at videreføre sagen.
Læs mere under Download. Dokumentet er fra SKAF og hedder "Hvad er konfliktramt arbejde?". Folkekirken er netop taget som eksempel.

13.03.2018: Konfliktvejledning fra Kirkeministeriet
Der er salg i konfliktvejledninger for tiden! Nu kan du også finde en fra Kirkeministeriet under Download.

12.03.2018: Hvad er fup og fakta om de lønstigninger?
Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op af de privates.
Efter Regeringens egen prognose bliver den private lønudvikling 8,6 procent de næste tre år. Derfor er Sophie Løhde på en spintur overfor befolkningen, når hun påstår, at de offentligt ansatte har sagt nej til lønstigninger, der matcher de private. Løhdes tilbud lyder nemlig på 6,7 procent.
Læs hele pressemeddelelsen fra CFU. Den ligger under Download.

11.03.2018: Hvad er op og ned i forhold til det, som arbejdsgiverne siger om OK18?
En række statslige arbejdsgivere har i forbindelse med den varslede lockout tegnet et billede af forhandlingssituationen, som ikke helt svarer til CO10’s og LC’s billede. Nu tager SKAF til genmæle. Læs sandheden om økonomien, om undervisernes arbejdstid, om den betalte spisepause og om forhandlingsprocessen i dokumentet under Download

10.03.2018: Er din ferie i fare pga. strejke og lockout?
"Vi er opmærksomme på, at en del af vores kunder kan blive berørt af den igangværende konflikt," udtaler man i TJM Forsikring. Men der er råd! Læs mere ved at følge linket her

09.03.2018: Så kom varslet om lockout!
Du kan finde det under Download. Alle kirke- og kulturmedarbejdere, der er ansat efter organisationsaftalen er lockoutet fra og med den 10. april. At være lockoutet betyder, at man ikke arbejder. Man møder ikke op på sit kontor eller i sin kirke. Man tager ikke sin telefon, og man besvarer ikke mails/smsser. Man får i øvrigt heller ingen løn i de dage, lockouten varer. Men fra Kirkekultur.nu får man den solidariske konfliktstøtte, der er beskrevet nedenunder. Derfor forventes man naturligvis at stå til rådighed for de faglige aktiviteter, fagforeningen arrangerer.

08.03.2018: Pressemeddelse fra CFU om lockout
"Der er tale om en unødig og en dramatisk skærpelse fra arbejdsgiverne side. Det er mindre end en uge siden, at lønmodtagerne blev beskyldt for at tage befolkningen som gidsler. Sandheden er, at vi med godt ti procent af lønmodtagerne i konflikt naturligvis ville lægge pres på vore arbejdsgivere. En kommende lockout vil ramme borgerne unødigt hårdt,” siger Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler på det kommunale område.
Læs hele pressemeddelelsen under Download.

07.03.2018: Oversigt over, hvem CO10 har udtaget til at strejke på Folkekirkens område
Under Download kan man finde listen over, hvilke kirke- og kulturmedarbejdere, der er udtaget til at strejke. Nu kan man også finde CO10's strejkevarsel til Kirkeministeriet. Heri kan man se, hvilke kirkemusikere, kordegne og organister, der er udtaget. Vær OBS på, at man ikke kan se DOKS-organister, gravere, kirketjener, præster med flere, da de ikke hører under CO10. Oversigten findes både som et tekstdokument og som et excelark.

06.03.2018: Konfliktvejledning fra CO10
Hvad er forskellen på strejke, blokade, lockout og boykot? Hvad er forligsinstitutionen? Kan man strejke, hvis man skal på ferie? Hvad hvis man er på barsel?
Disse og mange flere spørgsmål kan du få svar på ved at læse i Konfliktvejledningen, CO10 har udgivet. Find den under Download.

05.03.2018: Hvad skal man leve af, mens man strejker?
Når man strejker, får man ikke løn. Men som medlem af Kirkekultur.nu får man "solidarisk konfliktstøtte" svarende til dagpengesatsen på 18.633 kr. om måneden. Som fagforening arbejder vi på at kunne supplere op til fuld løn. Der arbejdes med beregningerne i disse dage. Som medlem må man regne med en ekstra kontingentopkrævning dette forår.

04.03.2018: Hvordan har man fundet ud af, at netop DEN kk'er skulle udtages til strejke?
Den 18. februar trådte 4 fagforeningsformænd sammen (Kirkemusikerforeningen, Kordegneforeningen, Organistforeningen og vi). Vi havde hver en liste med over alle de medlemmer, der kunne udtages til en at strejke. Som nævnt i går havde jeg en liste med 189 navne på. Så gennemgik vi samtlige navne for at finde sogne, hvor alle 4 faggrupper var repræsenteret, for det giver ikke megen mening bare at sende en enkelt faggruppe hjem. Der var imidlertid ikke flere end 4 sogne i hele Danmark, hvor vi alle var repræsenteret og kunne strejke. Så gik vi videre med at udpege sogne med 3 faggrupper repræsenteret.
Her nåede Kirkekultur.nu op på det ønskede antal, og vi trak os tilbage fra processen for at udfylde div. lister og sende dem til CO10. Siden har CO10 stået for udvælgelsen, og det har været et kæmpe arbejde at få kabalen til at gå op.

03.03.2018: Oversigt over hvilke kirke- og kulturmedarbejd'ere, der skal strejke
Kirkekultur.nu havde 189 medlemmer, der kunne udtages til strejke. (Cirkulæreansatte før 01.09.2009 kan ikke strejke) Af dem er de 28 blevet udtaget svarende til 14,8 %. Find oversigten under Download.

02.03.2018: CO10 udtager medlemmer til strejke
I CO10 er der 6899 medlemmer, det er muligt at udtage til konflikt. 1158 er blevet udtaget. Det svarer til 16,8%.

01.03.2018: Nej til endnu et kriseforlig
Det overordnede budskab – Nej til endnu et kriseforlig – rummer følgende fire pointer, der alle er argumenter for, at kravet om en reallønsfremgang er fuldkommen fair:

 • Ved de seneste tre overenskomstfornyelser har offentligt ansatte holdt for lønmæssigt, samtidig med, at de har oplevet et stigende arbejdspres og besparelser.
 • Den økonomiske krise er for længst forbi. Økonomer, ja selv politikerne, taler om vækst. Derfor er det ikke fair, hvis offentligt ansatte skulle se deres løn udhulet de kommende tre år. Den økonomiske fremgang skal også kunne mærkes blandt dem, der arbejder i det offentlige.
 • Arbejdsgiversidens argument for de facto at ville sænke lønnen for offentligt ansatte de kommende tre år bygger på en slags talmagi, hvor man foregiver, at det offentlige har holdt lønfest. Ingen, der kender til virkeligheden i det offentlige, vil genkende det billede.
 • Får offentligt ansatte ikke sikret en reallønsfremgang, bliver det offentlige arbejdsmarked et sekundaarbejdsmarked, hvilket hverken tjener den enkelte ansatte eller borgerne i samfundet som helhed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018: Børnekonfirmander i kirken - med teologisk inspiration
Jo mere man ved, desto mere har man at give, og desto flere gode måder har man at give det på. Med fokus på formidling af kirkerummet til børn i minikonfirmandundervisningen leveres inspiration fra fire oplæg om det centrale i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse, sådan som det knytter sig konkret til noget, minikonfirmander kan se og røre ved: døbefont, alter, prædikestol og kirkeklokke. I præsentationer og værksteder skabes konkrete ideer til den praktiske undervisning. Kurset er for præster og kirkeogkulturmedarbejdere, og det er en opfordring til, at sognets kirkeogkulturmedarbejder og præst tager på kursus sammen. Læs mere under Kalender

14.02.2018: Pensionsordningen i PFA bliver forbedret
Vi har netop forhandlet en ny 8-årig aftale med PFA Pension, hvor vi især har haft fokus på at forbedre forsikringsdækningerne og reducere omkostningerne til forsikringer og administration af din ordning.

”Vi har haft fokus på få forbedret dækningen ved nedsat erhvervsevne, så vores medlemmer er bedre sikret, hvis de bliver syge og ikke længere kan arbejde på fuld tid. Derudover har vi lagt vægt på at få billigere forsikringer og sat prisen på administration ned. Lavere priser og omkostninger betyder nemlig, at en større andel af pensionsindbetalingen vil blive anvendt til opsparing”, siger Esther Jensen.

Du får en bedre dækning ved nedsat erhvervsevne
Standarddækningen på din forsikring ved nedsat erhvervsevne bliver forhøjet fra en dækning på 40 % til 50 %. Fremover har du mulighed for at få en udbetaling på 50 %, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med halvdelen eller mere. Forhøjelsen sker automatisk. Hvis du i dag har en dækning på 50 % eller derover, vil du ikke blive berørt af denne ændring.

Derudover bliver dækningen udvidet, så du fremover får mulighed for at få en forhøjet udbetaling, hvis du er under jobafklaring eller modtager ressourceforløbsydelse via kommunen. Den forhøjede udbetaling vil udgøre 80 procent af din løn, uanset hvilken dækning du har valgt.

Du vil ikke være omfattet af de ovenstående forbedringer på PFA Erhvervsevne, hvis din erhvervsevne allerede er nedsat. Den udvidede dækning under jobafklaring og ressourceforløb gælder udelukkende medlemmer, som har en pensionsordning i markedsrente i PFA Plus.

Få sparring, hvis du bliver sygemeldt
Som noget nyt får du adgang til PFA Earl CareTM, hvis du har en forsikring ved nedsat erhvervsevne i PFA. Det betyder, at du har mulighed for at ringe til PFA EarlyCareTM og få hjælp og sparring med PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du får en sygemelding på 14 dage eller mere. Du kan få hjælp til at afdække din helbredsmæssige situation og rådgivning om hvilke indsatser, som kan hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage. Ring til PFA EarlyCareTM på 7080 7505.

Ring til PFA, hvis du har spørgsmål
Den nye pensionsordning træder i kraft den 1. marts 2018. Du kan læse mere om den forbedrede pensionsordning på mitpfa.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 7012 5000.

08.02.2018: 3 nye boganmeldelser

 • "Abort - Post Abort Syndrom" om at føle skyld efter en abort og kunne tilgive sig selv
 • "Tag fat i livet" med konkrete idéer til leg og læring for konfirmander
 • "Vinyl", der er 9 nye salmer af Janne Mark, som man kan møde på dette års landskursus

Læs mere under Anmeldelser

08.02.2018: Projektmedarbejder til Ballerup/Furesø Provsti
Har du mod på en udfordrende stilling, hvor du skal udvikle undervisningsmaterialer, afholde lærerkurser og samarbejde med Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester? Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger og vær OBS på ansøgningsfristen 7/3.

06.02.2018: Vil du have dit efterlønsbidrag udbetalt?
Har du betalt til efterlønsordningen, er du endnu ikke nået din folkepensionssalder, og er du endnu ikke gået på efterløn, så kan du søge om at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 1. januar til 30. juni 2018. Der er dog vigtigt, at du overvejer din beslutning nøje. A-kassen FTFa har lavet en guide, som du kan læse, før du træffer din beslutning. Læs guiden: https://ftfa.dk/din-situation/efterloen/guide-til-udbetaling-af-efterloensbidrag/

02.02.2018: Nyoprettet fuldtidsstilling i Lyngby
Kan der blive ved med at dukke nye stillinger op? Ja, det kan der, og der er mange gode imellem. Netop nu og frem til 28/2 er det muligt at søge en alsidig stilling på 37 timer om ugen i Lyngby. Der lægges vægt på det kateketiske arbejde og på informationsarbejdet.
Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger

02.02.2018: Nyt administrativt- og lønbehandler system
Den 15. februar tages vores veltjente Navisionsystem ud af drift. Den 1. marts sættes det nye IT-løsning fra ComputerCamp i drift. Vi beder alle om overbærenhed, hvis dette medfører mindre gener for medlemmerne.

Vi beder også om, at de ret få medlemmer, der fortsat indbetaler kontingent med FI indbetalingskort, indbetaler før eller til tiden. For det ikke betalte kvartalskontingent, som forfalder den 2. februar, vil der blive udsendt betalingspåmindelse og rykkere umiddelbart efter. For sent indbetalt kontingent medfører altid et ekstra arbejdede i sekretariatet. Denne gang er det ekstra stort. Vær sød at lette os med processen.

Vi venter os store forbedringer for alle at det nye system; men udviklingen kommer gradvist.

Mål med skifte af IT-løsning

 • Tidsvarende IT system, som løbende opdateres og sikkerhedskopiere
 • Løsningen er tilgængelig fra skyen via Internettet
 • 6 brugere får adgang til IT systemet
 • Lønforhandlerne får stærkt forbedrede værtøjer til deres opgave
 • Internetdrevet adgang følger med, så medlemmerne kan se data og selv rette nogle af deres data
 • Stifts- og tillidsrepræsentanter får forbedrede og centralt lagrede data
 • Løsningen hjælper Kirkekultur.nu meget med at overholde kravene i persondataforordningen.

02.02.2018: Inspirationskonference
Hvis du arbejder med børn og juniorer, skal du måske læse dette helt til enden. Under temaet: "Du er ikke alene" er tre organisationer gået sammen om at skabe en spændende og inspirerende dag for bl.a. sådan nogle som os. Hovedtaler er Thomas Willer, sociolog v. Center for Ungdomsstudier (CUR). Konferencen afholdes på Grejsdalens Efterskole, lørdag den 10. marts kl. 9.00 - 19.30.
Læs mere under Kalender

02.02.2018: Indkaldelse til generalforsamling
I følge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel. Fra og med i dag kan du finde indkaldelsen ved at logge ind på Kun for medlemmer - Landskursus 2018

30.01.2018: Ny mand i Ækvivaleringsudvalget
Præsteforeningen sidder på en af de 5 pladser i Ækvivaleringsudvalget. I dag er Henrik Vejlgaard Kristensen blevet afløst af Ejler Silkjær. Læs mere om ækvivalering under Faglig hjælp - Ækvivalering

26.01.2018: Kursus i filosofi med børn
Kurset er et dagkursus og en introduktion til etablering af en børnetjeneste i sognet.
Læs mere under Kalender

23.01.2018: Webinar om GDPR og Persondataforordningen i kirken
EU’s nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og det betyder en række nye og skærpede krav til behandling af persondata i kirken.
I ChurchDesk har man længe forberedt sig på den nye lovgivning for at sikre, at kunderne har den bedste løsning til at kunne imødegå de nye krav.
For at give os den bedste forståelse af de nye krav, herunder hvad der kræves af os som kirke afholdes dette webinar i samarbejde med Advokat Mark Thorsen. På webinaret gennemgås de væsentligste forhold, som vi bør begynde at arbejde på. Der vil samtidig være rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Læs mere under Kalender

18.01.2018: En stilling i hjertet af Aarhus
Kunne du tænke dig at arbejde 20 timer som kirke- og kulturmedarbejder i Aarhus Midtby? Kunne du tænke dig at planlægge sognearrangementer og gudstjenester? Kunne du tænke dig at stå for minikonfirmander? Kunne du tænke dig at stå for PR? Så skal du læse mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger - Sankt Lukas Kirke og vær OBS på ansøgningsfristen 8/2.

12.01.2018: Ny hjemmeside med dåbsideer
Kirkefolk deler ideer om dåb på ny hjemmeside.
På 
www.daabsideer.dk kan man hente inspiration fra lokale sognes arbejde med dåb og kontakt til børnefamilier.
I Randers kan gravide booke en samtale med en præst hos jordemoderen, i uKirke på Vesterbro er dåben sat fri af mange af de traditionelle rammer, og i Vallensbæk binder stofæbler på et træ dåb og børnegudstjenester sammen. På hjemmesiden 
www.daabsideer.dk er det nogle af de gode eksempler på, hvordan man lokalt i folkekirken arbejder med dåb og relationen til børnefamilier.
Folkekirkens Dåbsinitiativ, der står bag hjemmesiden, begyndte for et år siden indsamlingen af dåbsaktiviteter. Der kom nogle spændende aktiviteter ind, men noget overraskede også. De fortæller:
Kernen i 
Folkekirkens Dåbsinitiativ er, at vi lærer af hinanden i Folkekirken. Vi har indsamlet nogle af de gode initiativer, som engagerede kirkefolk sætter i værk lokalt, og nu deler vi dem på www.daabsideer.dk Men ikke alt på siden handler om dåb, for vi har lært noget, siden vi begyndte for godt et år siden. Vi kan se, at mange af de gode idéer og nye aktiviteter, der bliver sat i gang i sognene, har et bredere formål, nemlig at skabe gode og langvarige relationer til familierne. Der er spændende nye ideer, som, jeg glæder mig over, nu bliver delt.
Hjemmesiden giver inspiration til både konkrete aktiviteter og til at starte en vigtig drøftelse i menighedsrådet om, hvad vi som kirke kunne tænke os at gøre i forhold til dåb og børnefamilier. Vi har i alle sogne brug for at arbejde med dåb og kontakten til børnefamilier - også de steder, hvor man ikke aktuelt er ramt af det faldende dåbstal.
Bag 
www.daabsideer.dk står Folkekirkens Dåbsinitiativ, der er et fælles projekt inden for folkekirken, der har til formål at afdække, hvilke dåbsinitiativer der findes rundt om i de danske sogne – og herefter formidle dem i en form, så det er let at lade sig inspirere ude i landets kirker. Projektet er finansieret af folkekirkens fællesfond, og Landsforeningen af Menighedsråd står for projektledelse, indsamlingen af cases og den nye hjemmeside.
Folkekirkens Dåbsinitiativ har en styregruppe med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer. Herudover sidder en provst med i styregruppen.

12.01.2018: Konference om diakoni
Dansk Diakoniråd inviterer 7/2 til en spændende konference på Hotel Nyborg Strand. Mød bl.a. lektor og forfatter Johannes Nissen og formand for Diakoniudvalget i Haderslev Stift Per Søgaard.
Læs mere under Kalender

10.01.2018: Strategisk kommunikation
Ved du, hvad det er, du vil sige? Til hvem? Hvordan? Hen over 10 uger får du kompetencer i at analysere en kommunikationssituation. Du får viden om kommunikationsteori. Du får færdigheder i at skabe en kommunikationsteori og -plan, der tager udgangspunkt i udvalgte dele af en organisations strategi.

Kurset har et omfang på 15 ECTS, og der afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur. Læs mere under Kalender

04.01.2018: Kirke og korsang i den nye folkeskole
Kursusdagen giver indblik i de muligheder, der ligger i et samarbejde med den lokale skole. Igennem oplæg, konkrete eksempler og erfaringsudveksling sættes fokus på, hvordan skolereformens princip om en åben skole, der inddrager lokale samarbejdspartnere, kan være et aktiv for kirken og korlederen.
Læs mere under Kalender

04.01.2018: Koret indefra
FUK inviterer os med på kursus fredag den 8. juni. Få nye vinkler på korarbejdet med Peter Hanke og Signe Sørensen på denne inspirerende kursusdag om alt det, der er med til at skabe et konstruktivt og motiverende kormiljø: korlederens rolle, position, rum og muligheder som leder, samt formidling og interaktion både imellem korleder og korsangere – og korsangerne imellem. Læs mere under Kalender

04.01.2018: Nyt bestyrelsesmedlem
Nina Søgaard Kjærsgaard er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen 4/1. Heldigvis kunne 1. suppleant Merete Buhl fra Vejle indtræde med det samme. Velkommen til Merete og tak til Nina for godt arbejde i bestyrelsen det sidste 1½ år. På siden Adresser - Bestyrelse kan du se, hvem der ellers sidder i bestyrelsen. Ved årets generalforsamling er Esther, Jóannes og Merete på valg. Så har DU mulighed for at stille op, blive valgt og få indflydelse på, hvad DIN fagforening bruger tid og penge på.