16.02.2020: 4 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

  • "Tro er ikke viden", udgivet af Eksistensen
  • "Kærligheden holder aldrig op", udgivet af Bibelselskabets Forlag
  • "Rejsefører til ensomheden", udgivet af Eksistensen
  • "Fra et cafébord i Paris", udgivet af Eksistensen

Læs mere under Anmeldelser

14.02.2020: Betalt spisepause i Folkekirken
Har vi betalt spisepause eller ej? Drøftelserne har bølget frem og tilbage. Bl.a. Landsforeningen har forsøgt at så tvivl om, hvorvidt alle ansatte i Folkekirken har denne ret. Men efter Kirkeministeriets 34. nyhedsmail kan der ikke være tvivl! Du kan læse hele nyhedsmailen ved at klikke her 

Vi bringer et par centrale citater:

  1. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i den forbindelse oplyst, at de to aftaler/forlig om betalt spisepause også finder anvendelse for ansatte i folkekirken på samme måde som for de ansatte i staten. Kirkeministeriet kan i den anledning henvise til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personale Administrative Vejledning.
  2. Kirkeministeriet skal i den anledning anbefale, at de arbejdsgivere/menighedsråd, som har ansatte, der ikke på nuværende tidspunkt har betalt spisepausen, får implementeret reglerne herom hurtigst muligt, idet implementering skal ske inden 1. august måned 2020.

31.01.2020: Kort om den nye ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020
Loven bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode. Det kaldes samtidighedsferie.

Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august og afholdes i perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Du optjener 2,08 dag pr. måned.

De særlige feriedage, som ikke er omfattet af den nye ferielov, men er overenskomstbestemt, optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april i året efter optjeningsåret. Du har samme antal særlige feriedage som nu.

Vi får ikke mere eller mindre ferie med den nye ferielov, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på i overgangen til den nye ordning:

I 2019 har du, fordi der er lavet en overgangsordning, kun optjent ferie i årets første otte måneder. Det betyder, at du har optjent 16,64 feriedage, svarende til lidt over tre ugers ferie. De dage skal afvikles i ferieåret efter optjeningsåret. Det vil sige fra 1. maj til 30. september 2020. Hvis du ønsker at holde mere end tre ugers ferie skal du overføre ferie eller særlige feriedage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020.

Fra den 1. september 2020 begynder optjeningen af samtidighedsferie. Det betyder at du, når det bliver efterårsferie, har optjent 2,08 dag til efterårsferie. Hvis du ønsker at holde en uges efterårsferie, kan det løses ved, at du overfører ferie til at holde efterårsferie for, eller ved at du holder ferie på forskud. Det giver den nye ferielov nemlig mulighed for.

Hvis du vil læse mere om den nye ferielov kan du finde masser af information og letforståelig grafik på https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov, og du kan finde hele ferievejledningen for staten på dette link http://www.kirkekultur.nu/upl/website/sidste-nyt/Ferievejledning.pdf.

Hvis du har spørgsmål til ferieloven og vejledningen. er du meget velkommen til at ringe til kontoret!

27.01.2020: Nyt nummer af "Kirken underviser"
I Kirken Underviser handler det denne gang om børnebibler. De er blandt bestsellerlisternes topscorer og findes i rigtig mange danske hjem. Men hvad er der egentlig på spil teologisk og illustratorisk, og hvordan kan børnebiblerne bruges i en undervisningssammenhæng? Læs med og find inspiration og ny viden. Bladet man downloades fra hjemmesidens forside.

24.01.2020: Det kirkefaglige og det teologiske skal hænge sammen
Sådan siger lektor Lars Sandbeck, der er manden bag vores nye grunduddannelse. "Det kan godt være, kirke- og kulturmedarbejderne samlet set vil få færre timers undervisning, men på den anden side håber jeg, at undervisningen er bedre og fagligt stærkere."

Læs mere på Kirke.dk

23.01.2020: Ingen kirke- og kulturmedarbejdere i Løngruppe 1
Nu må det høre op! Vi har haft to løngrupper siden det første kompetencecirkulære i 2009. Det var faktisk ikke voldsomt megen uddannelse, der skulle til for at rykke fra løngruppe 1 til 2: Et linjefag i kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til de 4 uger, man kunne erhverve sig på vores gamle efteruddannelse. Men mange fik det alligevel ikke gjort: Man havde ikke tid eller lyst, menighedsrådet havde ikke lyst eller penge, eller hvad ved jeg.

Men nu er der simpelthen ingen undskyldning: 3 ugers undervisning i kristendom og 2 uger i kirkefaglighed hos landets bedste undervisere på vores felt: FUV. Første hold går i gang i uge 9 og forventes færdigt 2 år senere.

Det nye cirkulære siger utvetydigt, at uddannelsen SKAL være gennemført senest 2 år efter ansættelse, så det er bare med at komme i gang. Det er menighedsrådets ansvar, at den nyansatte bliver sendt af sted, men skub endelig på selv.

Da den nye uddannelse er obligatorisk, er det arbejdstid at være af sted. Ligeledes regnes den tid, man skal bruge på at læse lektier mellem de 5 moduler, for arbejdstid.

De 5 uger kommer til at koste 82.500 kr. + et mindre beløb for bøger. Det er menighedsrådet, der skal betale.

Læs mere om uddannelsen på FUVs hjemmeside her

18.01.2020: Udskiftning i bestyrelsen
Kathrine Kofod fra Aalborg Stift har været kirke- og kulturmedarbejder siden 2006. Hun blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 med den klare målsætning, "at betale tilbage, fastholde og bygge videre på det, hun selv havde nydt godt af gennem 13 års ansættelse."

Imidlertid har Kathrine fået flere arbejdstimer, og når familielivet også skal fungere, har hun været nødt til at forlade bestyrelsen i utide. Vi ønsker Kathrine alt godt og glæder os over, at hun fortsat er webmaster for hjemmesidens Kalender

1. suppleant Dorthe Kock fra Haderslev Stift træder ind i bestyrelsen og deltager i sit første bestyrelsesmøde mandag den 27. januar. Velkommen til Dorthe! Hvis du vil se, hvordan Dorthe ser ud, er du velkommen på bestyrelsens side her

20.12.2019: Sidste nyt om ny, obligatorisk grunduddannelse
Det er vigtigt at notere sig, at her er tale om GRUNDuddannelse. I det nye cirkulære står ordret:
Det er arbejdsgivers ansvar, at de ansatte er klædt på til at varetage de opgaver, de pålægges (instruktionspligten). Det er således væsentligt at være opmærksom på, at gennemførelse af obligatoriske kurser ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt for at kunne varetage alle ønskede jobfunktioner/opgaver.

FUVs uddannelsesdel har siden offentliggørelsen den 14. november af det nye cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer haft travlt med at tilrettelægge den del af uddannelsen, som de har fået i opdrag: Nemlig et uddannelsesforløb indeholdende 3 ugers kristendomsfaglighed og 2 ugers kirkefaglighed.

Den samlede uddannelse vil dels have fokus på grundlæggende elementer i kristendommen såvel historisk som aktuelt og dels introducere til folkekirkens arbejde. Her vil der blive lagt særlig vægt på de opgaver, hvor kirke- og kulturmedarbejdere typisk har deres virke med henblik på kvalifikation og inspiration.

FUVs uddannelse udbydes som internatsophold og fordeles over 2 år. Det er planen, at der igangsættes nye forløb ca. hvert kvartal. Nyansatte skal tilmelde sig uddannelsen straks efter ansættelsen, så de hurtigt kan indplaceres og få information om uddannelsens forløb.

Mellem uddannelsesugerne (men ikke forud for den første) vil der skulle læses et pensum på i alt ca. 1.200 sider på dansk. En del af dette uploades elektronisk. Der må desuden påregnes anskaffelse af enkelte bøger i forløbet (for ca. 500 kr. gennem hele uddannelsesforløbet).

Der udstedes kursusbevis efter hver enkelt kursusuge. Der vil være gennemgående kursusleder på de respektive uddannelsesforløb.

Hvad koster den nye uddannelse?
Uddannelsen skal være udgiftsneutral for FUV og koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Der opkræves således 16.500 kr. forud for hvert kursus. Det betyder, at betalingen fordeles over 3 kalenderår. Der fremsendes faktura til menighedsråd/arbejdsgiver.

Gebyr ved sen framelding må påregnes. Prisen reguleres årligt.

Hvornår udbydes uddannelse i 2020?

  • Første forløb igangsættes i uge 9/2020 og færdiggøres i uge 9/2022.
  • Andet forløb igangsættes i uge 18/2020 og færdiggøres i uge 18/2022.
  • Der igangsættes ligeledes 2 forløb i efteråret 2020.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding sker foreløbigt på mail til fuv@km.dk og på FUVs hjemmeside vil man kunne se, hvilke oplysninger, der er relevante ved tilmeldingen.

Den "gamle", frivillige 4 ugers efteruddannelse
Allerede igangsatte forløb af FUVs hidtidige 4-ugers efteruddannelse for Kirke og kulturmedarbejdere afvikles planmæssigt. Herefter nedlægges denne efteruddannelse. I stedet udbyder FUV en række tematiske efteruddannelses-kurser til kirke og kulturmedarbejdere herunder ansatte ved skole-kirkesamarbejdet.

18.12.2019: Ferievejledning
Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie.
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte de centrale parter, at de nye ferieregler implementeres i staten mv. ved at indgå en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. I lyset heraf har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne indgået en ny ferieaftale (bilag 1 i vejledningen) og revideret ferievejledningen.
Ferievejledningen kan downloades ude til højre.

09.12.2019: Forlig om spisepause
Der er indgået forlig i sagen om hvorvidt statsligt ansatte har krav på betalt spisepause. Parterne er enige om at alle statslige medarbejdere har ret til betalt spisepause, med mindre det eksplicit fremgår af organisationsaftaler at de ikke har! Læs pressemeddelelsen under rubrikken Download i højre side af skærmen.

18.11.2019: Nyt cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Så kom det. Cirkulæret, som Kirkeministeriet sendte i høring i foråret. Det blev offentliggjort den 14. november på Retsinformations hjemmeside. Det havde været klædeligt, om Kirkeministeriet lige havde orienteret fagforeningerne eller i det mindste Ækvivaleringsudvalget, som har ækvivaleret og rådgivet indtil flere gange i sidste uge og altså uden hjemmel!

Det nye cirkulære kaster mange spørgsmål af sig, og kirke- og kulturmedarbejdere såvel som menighedsrådsmedlemmer henvender sig med spørgsmål. Vi har udarbejdet en liste over de oftest stillede spørgsmål. Den kan findes på hjemmesidens forside. Her er der også link til det nye cirkulære.