28.04.2020: Pensionsordningen i PFA bliver forbedret
PFA skriver:
Din pensionsordning bliver forbedret på to områder.
Dels sikrer den nye aftale, at hele din pensionsopsparing går til dine efterladte, men du får også mulighed for at tilknytte dækning ved kritisk sygdom.

Hele pensionsopsparingen går til dine efterladte
Det betyder, at alle dine pensionsopsparinger nu går til dine efterladte, uanset om du dør før eller efter, udbetalingerne af din pensionsopsparing er begyndt.

Tidligere ville dine efterladte få udbetalt din rate- og kapitalpension samt eventuelt aldersopsparing. I den nye aftale, er der blevet tilknyttet en depotsikring til dine efterladte på din Livspension, hvilket betyder, at denne opsparing også vil blive udbetalt til dine efterladte.

Er du over 58 år, skal du vælge
Depotsikring tilknyttes automatisk til alle medlemmer, der endnu ikke er fyldt 58. år. Medlemmer over 58. år får ikke automatisk tilknyttet depotsikring, men kan vælge at få det tilknyttet i perioden fra 1. maj til 1. november, uden afgivelse af helbredsoplysninger. Herefter vil tilknytning af depotsikring, kræve afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Kritisk Sygdom
Som noget nyt, får du nu mulighed for at etablere en dækning ved kritisk sygdom på din CO10 Pension. Du har mulighed for at vælge en dækning på 0 – 750.000 kr. Du får også mulighed for at dine børn under 21 år., kan blive omfattet af en dækning ved kritisk sygdom.

Forbedringerne træder i kraft pr. 1. maj 2020.

Du vil modtage yderligere information fra PFA, der nærmere beskriver disse muligheder.Du kan også læse mere om den forbedrede pensionsordning på mitpfa.dk, ellers er du også meget velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 7012 5000.

27.04.2020: 2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

  • "Vinterblomster - at forandres i sorg", udgivet af Eksistensen
  • "Gud og det onde", udgivet af Bibelselskabets Bogforlag

Læs mere under Anmeldelser

23.04.2020: Nyt nummer af "Kirken underviser"
I dette nummer af Kirken Underviser bringes inspiration til, hvordan man kan være fælles om konfirmanderne både i større sammenhænge på provsti- og stiftsplan, men også hjemme i eget sogn.
Direkte link til bladet findes på vores forside.

17.04.2020: Landskursus aflyst
Torsdag den 16. april traf bestyrelsen for Kirkekultur.nu den beslutning, at årets landskursus ikke gennemføres. Kurset aflyses. En god del af programmet udsættes til landskurset i 2021. Du må gerne allerede nu sætte x i kalenderen ved tirsdag den 1. – torsdag den 3. juni.

Bestyrelsen aflyser kurset grundet Corona. Det ændrer sig næsten ugentligt, hvad vi må og ikke må i samfundet. Men ingen i bestyrelsen finder det sundhedsforsvarligt at afvikle et kursus først i juni for 140 kirke- og kulturmedarbejdere, der kommer fra hele Danmark.

Bestyrelsen vil gerne takke landskursusudvalget for et særdeles veltilrettelagt kursusprogram, som bestemt havde fortjent at blive afviklet. Tak til Ditte, Gitte, Hanne, Mogens og Mona, tak til Kirsten og Torben. Held og lykke med arbejdet med at aflyse og indgå nye aftaler næste år!

Tilbageførsel af betaling
Selv om landskurset aflyses, kommer forberedelserne til at koste fagforeningen ca. 30.000 kr. Men vi holder fast i, at alle tilmeldte, der har betalt kurset, kan få deres deltagerbetaling refunderet i dette regnskabsår. Tilbageførsel af din betaling kræver dog, at du får dit regnskabskontor til at registrere, hvilket reg.nr og kontonummer, pengene skal sættes ind på. Disse oplysninger skal vi have inden 1. juni i år, så vi kan få regnskabet gjort op.

Som fagforening råder vi dig til at være opmærksom på, at din arbejdsgiver faktisk havde afsat 4-5.000 kr. til at sende dig på kursus. Er der et andet kursus, du kunne tage på i stedet for? Eller kunne pengene går til at vise samfundssind overfor mennesker, foreninger, organisationer?

Generalforsamling
Der er indkaldt til generalforsamling tirsdag den 2. juni kl. 14.30 i Vingsted. Datoen holder vi fast i. Klokkeslættet ændres muligvis til om aftenen, hvis kirkerne åbnes inden, og vi er på arbejde i dagtimerne. Generalforsamlingen afvikles ikke i Vingsted. Den bliver virtuel, muligvis med bestyrelsen samlet et og samme sted.

  • Tirsdag den 5. maj er det sidste frist for medlemmerne for at komme med forslag til generalforsamlingen
  • Tirsdag den 19. maj er det sidste frist for bestyrelsen at offentliggøre den endelige dagsorden

26.03.2020: Aftale om afvikling af ferie/afspadsering
Der er indgået aftale om afvikling af ferie/afspadsering for statsansatte under Coronakrisen. Find aftalen til højre i rubrikken Download

13.03.2020: Tillykke til Kirsten Vad, tillykke til Kirkekultur.nu
Kirsten Vad Knudsen har siden 01.08.2019 været ansat som faglig sekretær 20 timer om ugen. Bestyrelsen er meget glad for Kirsten og hendes ansættelse. Kirsten er fagligt kompetent, ihærdig og engageret. Hun skaber kontakter og har god kontakt med de mange folk, hun møder rundt omkring i landet. Kirsten har på den korte tid, hun har været ansat, allerede igangsat aktiviteter, der kommer vores fagforening og medlemmerne til gode.
Foreningens tillidsrepræsentanter giver jævnligt udtryk for, at det er blevet langt mere overskueligt at være tillidsrepræsentant med Kirsten "i ryggen".

Kirsten er i første omgang kun ansat til 01.08.2020. Bestyrelsen har nu besluttet at fastansætte Kirsten pr. 01.08.2020 og hæve det ugentlige timetal fra 20 til 22 pr. 01.01.2021.

13.03.2020: Gratis medlemskab for studerende
I lighed med mange andre fagforeninger har bestyrelsen besluttet, at studerende kan være medlem af Kirkekultur.nu gratis. Man har dermed mulighed for at deltage i vores landskursus. Man kan også regne med hjælp fra vores faglige sekretær og vores tillidsrepræsentanter i den udstrækning, de er i praktik på arbejdspladsser, hvor Kirkekultur.nu har forhandlingsretten. Det vil i praksis sige folkekirken og projektansættelser herudfra.

Gratis medlemskab for studerende indføres fra og med 01.07.2020.

13.03.2020: Bestyrelsen støtter medlemmers deltagelse i Frivilligkoordinatoruddannelsen på Filadelfia
I lighed med tidligere år udbyder Filadelfia en uddannelse målrettet mennesker, der har ansvar for at lede frivillige. Uddannelsen består af fire moduler, og man bestemmer selv, om man vi tage et, to, tre eller dem alle.

Det hører med til historien, at Kirkekultur.nu selv for få år siden forsøgte at udbyde en lignende uddannelse i samarbejde med Diakonhøjskolen i Århus. Det lykkedes at gennemføre den een gang med ti deltagere. Efterfølgende var der ikke nok tilmeldte. Vi tog kontakt til Filadelfia, der lyttede meget til vores ønsker og nu udbyder uddannelsen til en større målgruppe end kk'ere.

Det er forklaringen på, at medlemmer af Kirkekultur.nu får 500 kr. i støtte pr. modul, de gennemfører. Hvert modul koster 4.550 kr.; hele uddannelsen koster 14.900 kr. Herfra kan du som medlem altså trække 500/2.000 kr.

Vi vil også minde om Kompetencefonden, som er helt oplagt at søge til denne uddannelse. Læs mere om fonden her 
Du kan finde programmet for uddannelsen under Kalender

13.03.2020: Vikarordning
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at oprette en vikarordning. Tanken var, at kk'ere, der kunne tænke sig flere arbejdstimer, kunne byde sig til. Samtidig kunne menighedsråd se, om der var hjælp at hente, hvis man havde brug for en vikar ved barsel, sygdom eller andet.

Under Ledige stillinger er der gjort klart til, at DU kan melde dig som vikar! Du kan se, hvilke oplysninger du skal komme med.

12.03.2020: Corona i Folkekirken
Kirkeministeriet har den 12. marts 2020 opdateret sin information til folkekirken om coronavirus/Covid-19 med følgende tekst, som desuden er udsendt til alle menighedsråd:

"Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

For at begrænse smitterisikoen i forbindelse med Coronavirus/Covid-19, og i lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne, skal Kirkeministeriet derfor bede alle menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet på en måde, der i videst muligt omfang tager hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte, og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen.

Det betyder, at Kirkeministeriet skal bede menighedsrådene som arbejdsgivere om med virkning fra i dag torsdag den 12. marts 2020 i foreløbigt frem til den 1. april 2020 at meddele alle deres ansatte, at de i videst muligt omfang skal løse deres arbejde fra eget hjem.

Kun medarbejdere, der er nødvendige for opretholdelse kritiske funktioner og afholdelse af enkelte kirkelige handlinger, som dåb, begravelser og vielser, kan fortsat møde på arbejdspladsen efter konkret aftale med menighedsrådet. Sådanne kirkelige handlinger kan stadig afholdes, hvis der ikke findes en ny dato, men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

For medarbejdere, der ikke meningsfuldt kan løse deres arbejdsopgaver hjemmefra, vil der være tale om tjenestefrihed med løn. Det gælder f.eks. ansatte på kirkegårdene, uanset at arbejdet foregår udendørs.

Ansatte, som arbejder hjemme eller som har tjenestefri med løn, skal indenfor almindelig arbejdstid stå til rådighed for arbejdspladsen – det vil sige, at det skal være muligt for menighedsrådet at kontakte dem, og de skal med kort varsel kunne møde på arbejdspladsen med henblik på at udføre nødvendige opgaver, herunder gennemførelse af nødvendige kirkelige handlinger med deraf eventuelle følgende opgaver på kirkegården. 

Ved personalemøder, der er uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Tilbyd mulighed for at deltage på telefon eller Skype. 

Menighedsrådsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde. Er dette ikke muligt, skal menighedsrådet afvikle mødet med fornøden forebyggelse af smitterisiko i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.

Vi er opmærksomme på, at disse tiltag selvsagt vil have ganske mærkbare konsekvenser for sognearbejdet. Det er dog samtidig vurderingen, at tiltagene er nødvendige for effektivt at afbøde konsekvenserne af en COVID-19-epidemi i Danmark, og for at opretholde et velfungerende sundhedsvæsen.

Kirkeministeriet orienterer løbende om udviklingen på DAP.

04.03.2020: Coronavirus
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har valgt at offentliggøre deres rådgivning angående ansættelsesretlige spørgsmål i forbindelse med Coronavirus. Rådgivningen kan ses ved at klikke her

02.03.2020: Landskursus
Så er Landskursusprogrammet at finde flere steder på hjemmesiden, og det er muligt at tilmelde sig fra de lukkede sider. Det er en god ide at tilmelde sig hurtigt. Dels vil man frit kunne vælge mellem alle moduler. Dels er det 300 kr. billigere at tilmelde sig inden 1/4.

14.02.2020: Betalt spisepause i Folkekirken
Har vi betalt spisepause eller ej? Drøftelserne har bølget frem og tilbage. Bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd har forsøgt at så tvivl om, hvorvidt alle ansatte i Folkekirken har denne ret. Men efter Kirkeministeriets 34. nyhedsmail kan der ikke være tvivl! Du kan læse hele nyhedsmailen ved at klikke her 

Vi bringer et par centrale citater:

  1. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i den forbindelse oplyst, at de to aftaler/forlig om betalt spisepause også finder anvendelse for ansatte i folkekirken på samme måde som for de ansatte i staten. Kirkeministeriet kan i den anledning henvise til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personale Administrative Vejledning.
  2. Kirkeministeriet skal i den anledning anbefale, at de arbejdsgivere/menighedsråd, som har ansatte, der ikke på nuværende tidspunkt har betalt spisepausen, får implementeret reglerne herom hurtigst muligt, idet implementering skal ske inden 1. august måned 2020.

31.01.2020: Kort om den nye ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020
Loven bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode. Det kaldes samtidighedsferie.

Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august og afholdes i perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Du optjener 2,08 dag pr. måned.

De særlige feriedage, som ikke er omfattet af den nye ferielov, men er overenskomstbestemt, optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april i året efter optjeningsåret. Du har samme antal særlige feriedage som nu.

Vi får ikke mere eller mindre ferie med den nye ferielov, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på i overgangen til den nye ordning:

I 2019 har du, fordi der er lavet en overgangsordning, kun optjent ferie i årets første otte måneder. Det betyder, at du har optjent 16,64 feriedage, svarende til lidt over tre ugers ferie. De dage skal afvikles i ferieåret efter optjeningsåret. Det vil sige fra 1. maj til 30. september 2020. Hvis du ønsker at holde mere end tre ugers ferie skal du overføre ferie eller særlige feriedage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020.

Fra den 1. september 2020 begynder optjeningen af samtidighedsferie. Det betyder at du, når det bliver efterårsferie, har optjent 2,08 dag til efterårsferie. Hvis du ønsker at holde en uges efterårsferie, kan det løses ved, at du overfører ferie til at holde efterårsferie for, eller ved at du holder ferie på forskud. Det giver den nye ferielov nemlig mulighed for.

Hvis du vil læse mere om den nye ferielov kan du finde masser af information og letforståelig grafik på https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov, og du kan finde hele ferievejledningen for staten på dette link http://www.kirkekultur.nu/upl/website/sidste-nyt/Ferievejledning.pdf.

Hvis du har spørgsmål til ferieloven og vejledningen. er du meget velkommen til at ringe til kontoret!

27.02.2020: Generalforsamling
Årets generalforsamling afvikles den første eftermiddag på landkurset, tirsdag den 2. juni. På de lukkede sider er det muligt at finde indkaldelsen og fagforeningens opdaterede vedtægter. I tiden frem til generalforsamlingen vil man samme sted kunne finde dagsorden, beretning, regnskab osv.

27.02.2020: Stiftspuljen genopstår
Der har været 50.000 kr. sat af i en såkaldt Stiftspulje i 2018 og i 2019. Beløbet har været forelagt generalforsamlingen og blev godkendt her. Bestyrelsen valgte at lade Stiftspuljen udgå i 2020, bl.a. for at sikre plads i økonomien til Kirsten Vad Knudsens ansættelse, som vi er meget glade for.

På bestyrelsesmødet i januar kikkede vi grundigt på tallene igen. Ikke mindst på baggrund af ønsket fra flere stifter om at lade Stiftspuljen genopstå. Og bestyrelsen besluttede at hensætte 25.000 kr. i Stiftspuljen 2020!

Det vil sige, at stiftsrepræsentanter fortsat kan søge om 5.000 kr., hvis de har en god idé, der kan bringe kk'ere tættere på hinanden i stiftet. Det kan være en ekskursion, undervisning, besøg hos nyansatte eller noget helt 4.

Det er let at søge: Send mig en mail, så kikker bestyrelsen på det og svarer hurtigt. Pengene må komme medlemmer såvel som ikke-medlemmer til gode. Men vi plejer at sige, at de ikke kan bruges til forplejning.

Gid ideerne myldrer frem og min indbakke bliver oversvømmet med ansøgninger!

24.01.2020: Det kirkefaglige og det teologiske skal hænge sammen
Sådan siger lektor Lars Sandbeck, der er manden bag vores nye grunduddannelse. "Det kan godt være, kirke- og kulturmedarbejderne samlet set vil få færre timers undervisning, men på den anden side håber jeg, at undervisningen er bedre og fagligt stærkere."

Læs mere på Kirke.dk

23.01.2020: Ingen kirke- og kulturmedarbejdere i Løngruppe 1
Nu må det høre op! Vi har haft to løngrupper siden det første kompetencecirkulære i 2009. Det var faktisk ikke voldsomt megen uddannelse, der skulle til for at rykke fra løngruppe 1 til 2: Et linjefag i kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til de 4 uger, man kunne erhverve sig på vores gamle efteruddannelse. Men mange fik det alligevel ikke gjort: Man havde ikke tid eller lyst, menighedsrådet havde ikke lyst eller penge, eller hvad ved jeg.

Men nu er der simpelthen ingen undskyldning: 3 ugers undervisning i kristendom og 2 uger i kirkefaglighed hos landets bedste undervisere på vores felt: FUV. Første hold går i gang i uge 9 og forventes færdigt 2 år senere.

Det nye cirkulære siger utvetydigt, at uddannelsen SKAL være gennemført senest 2 år efter ansættelse, så det er bare med at komme i gang. Det er menighedsrådets ansvar, at den nyansatte bliver sendt af sted, men skub endelig på selv.

Da den nye uddannelse er obligatorisk, er det arbejdstid at være af sted. Ligeledes regnes den tid, man skal bruge på at læse lektier mellem de 5 moduler, for arbejdstid.

De 5 uger kommer til at koste 82.500 kr. + et mindre beløb for bøger. Det er menighedsrådet, der skal betale.

Læs mere om uddannelsen på FUVs hjemmeside her

18.01.2020: Udskiftning i bestyrelsen
Kathrine Kofod fra Aalborg Stift har været kirke- og kulturmedarbejder siden 2006. Hun blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 med den klare målsætning, "at betale tilbage, fastholde og bygge videre på det, hun selv havde nydt godt af gennem 13 års ansættelse."

Imidlertid har Kathrine fået flere arbejdstimer, og når familielivet også skal fungere, har hun været nødt til at forlade bestyrelsen i utide. Vi ønsker Kathrine alt godt og glæder os over, at hun fortsat er webmaster for hjemmesidens Kalender

1. suppleant Dorthe Kock fra Haderslev Stift træder ind i bestyrelsen og deltager i sit første bestyrelsesmøde mandag den 27. januar. Velkommen til Dorthe! Hvis du vil se, hvordan Dorthe ser ud, er du velkommen på bestyrelsens side her

20.12.2019: Sidste nyt om ny, obligatorisk grunduddannelse
Det er vigtigt at notere sig, at her er tale om GRUNDuddannelse. I det nye cirkulære står ordret:
Det er arbejdsgivers ansvar, at de ansatte er klædt på til at varetage de opgaver, de pålægges (instruktionspligten). Det er således væsentligt at være opmærksom på, at gennemførelse af obligatoriske kurser ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt for at kunne varetage alle ønskede jobfunktioner/opgaver.

FUVs uddannelsesdel har siden offentliggørelsen den 14. november af det nye cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer haft travlt med at tilrettelægge den del af uddannelsen, som de har fået i opdrag: Nemlig et uddannelsesforløb indeholdende 3 ugers kristendomsfaglighed og 2 ugers kirkefaglighed.

Den samlede uddannelse vil dels have fokus på grundlæggende elementer i kristendommen såvel historisk som aktuelt og dels introducere til folkekirkens arbejde. Her vil der blive lagt særlig vægt på de opgaver, hvor kirke- og kulturmedarbejdere typisk har deres virke med henblik på kvalifikation og inspiration.

FUVs uddannelse udbydes som internatsophold og fordeles over 2 år. Det er planen, at der igangsættes nye forløb ca. hvert kvartal. Nyansatte skal tilmelde sig uddannelsen straks efter ansættelsen, så de hurtigt kan indplaceres og få information om uddannelsens forløb.

Mellem uddannelsesugerne (men ikke forud for den første) vil der skulle læses et pensum på i alt ca. 1.200 sider på dansk. En del af dette uploades elektronisk. Der må desuden påregnes anskaffelse af enkelte bøger i forløbet (for ca. 500 kr. gennem hele uddannelsesforløbet).

Der udstedes kursusbevis efter hver enkelt kursusuge. Der vil være gennemgående kursusleder på de respektive uddannelsesforløb.

Hvad koster den nye uddannelse?
Uddannelsen skal være udgiftsneutral for FUV og koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Der opkræves således 16.500 kr. forud for hvert kursus. Det betyder, at betalingen fordeles over 3 kalenderår. Der fremsendes faktura til menighedsråd/arbejdsgiver.

Gebyr ved sen framelding må påregnes. Prisen reguleres årligt.

Hvornår udbydes uddannelse i 2020?

  • Første forløb igangsættes i uge 9/2020 og færdiggøres i uge 9/2022.
  • Andet forløb igangsættes i uge 18/2020 og færdiggøres i uge 18/2022.
  • Der igangsættes ligeledes 2 forløb i efteråret 2020.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding sker foreløbigt på mail til fuv@km.dk og på FUVs hjemmeside vil man kunne se, hvilke oplysninger, der er relevante ved tilmeldingen.

Den "gamle", frivillige 4 ugers efteruddannelse
Allerede igangsatte forløb af FUVs hidtidige 4-ugers efteruddannelse for Kirke og kulturmedarbejdere afvikles planmæssigt. Herefter nedlægges denne efteruddannelse. I stedet udbyder FUV en række tematiske efteruddannelses-kurser til kirke og kulturmedarbejdere herunder ansatte ved skole-kirkesamarbejdet.

18.11.2019: Nyt cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Så kom det. Cirkulæret, som Kirkeministeriet sendte i høring i foråret. Det blev offentliggjort den 14. november på Retsinformations hjemmeside. Det havde været klædeligt, om Kirkeministeriet lige havde orienteret fagforeningerne eller i det mindste Ækvivaleringsudvalget, som har ækvivaleret og rådgivet indtil flere gange i sidste uge og altså uden hjemmel!

Det nye cirkulære kaster mange spørgsmål af sig, og kirke- og kulturmedarbejdere såvel som menighedsrådsmedlemmer henvender sig med spørgsmål. Vi har udarbejdet en liste over de oftest stillede spørgsmål. Den kan findes på hjemmesidens forside. Her er der også link til det nye cirkulære.