Nyhedsmail - December 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Kirkekultur.nu ønsker alle læsere en
glædelig adventstid og en velsignet jul.

Valg af tillidsrepræsentanter

Oktober er overstået, og i alle stifter er der nu valgt en eller flere tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne træder til 01.01.2019 og virker to år frem. Det har ikke været let at finde (nye) tillidsrepræsentanter, og det forstår man godt, da den beskyttelse og de rettigheder, der normalt gælder for tillidsrepræsentanter, ikke gælder i Folkekirken! Men heldigvis kan vi byde velkommen til:
 • Fyens Stift: Kristine Zarina Nüchel
 • Haderslev og Ribe Stifter: Kirsten Vad Knudsen
 • Haderslev og Ribe Stifter: Søren Kjærgaard Jensen
 • Helsingør Stift: Rikke Strandgaard
 • Københavns Stifter: Dorte Krogh Eriksen
 • Lolland Falster og Roskilde Stifter: Hanne Hummelshøj
 • Viborg Stift: Charlotte B. Nygaard
 • Viborg Stift: Charlotte Toft Hansen
 • Aalborg Stift: Line Møller Mousten
 • Aalborg Stift: Pia Uth
 • Aarhus Stift: Christina Lund
 • Aarhus Stift: Martin Frøkjær-Jensen

3 boganmeldelser

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldtto nye bøger fra Lohse og en fra Eksistensen:

 • "Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger" indeholderfem beretninger fra Det gamle Testamente, hvor læseren skal finde forskellige figurer gemt i billederne.
 • "5 trin for troen" med undertitlen "En anderledes vej til familietid med Gud" er en håndbog i, hvordan man som familie får talt sammen om dagen, der er gået og læst i Bibelen/bedt sammen.
 • "Det som giver håbet liv" er Lars Bjørklunds bud på, hvordan man kan arbejde med sjælesorg sammen med mennesker, der har mistet håbet.
Læs mere på sidenAnmeldelser

Nyt nummer af
"Kirken underviser"

4. og sidstenummer i år handler om "Tro og viden". Et makkerpar, der bliver ved med at dukke op og vækker modstand og forundring hos konfirmander såvel som hos mange voksne.Det er derfor et evigt aktuelt emne,man kan læse om denne gang i baggrundsartikler, og man kan finde inspiration og konkrete idéer til, hvordan man kan gribe samtalen an og belyse emnet. Bladet kan downloades direkte fra hjemmesidens forside.
December 2018
Halvtidsstilling i
Sejs-Svejbæk Kirke

Denne stilling er nyoprettet og vil primært indeholde børnearbejde og kommuni-
kation.

Men der skal også være fokus på besøgstjeneste og frivillige. Læs mere om jobbet påLedige stillinger
Væropmærksom på ansøgningsfristen 17/12.
OK-18 tillæg
Tjekkede du din lønseddel den 1. november? Hvis du er ansat på organisationsaf-
talen, skal du kunne se en lille lønstigning. Stigningen gælder fra november og hver måned så længe, du er ansat. Da vi aflønnes bagud, vil du først kunne se forskellen sidst i november.
Den nyeorganisationsaftale gælder fra01.04.2018 og frem til OK21. Her har vi fået indføjet en § 5 i protokollatet:

Til alle stillinger som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder knyttes pr 1. oktober 2018 et særligt OK18 tillæg stort kr. 800,00 (årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende og kvoteres i henhold til stillingens størrelse.

Hvis du er ansat på fuld tid, betyder det ca. 66 kr. om måneden bruttoeller ca. 40 kr. mere efter skat. Det er ikke mange penge, men selvfølgelig skal du have dem.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - November 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
”Din søn var her og viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget.” Kender I det, at en tekstlinje ikke vil slippe, og man går hele tiden og nynner den? Jeg sang ”Nu står der skum fra bølgetop” første gang i efteråret 2004. Jeg var lige kommet hjem fra sygehuset og havde fået konstateret sklerose. Jeg var bange for at blive forkrøblet, bange for at dø. Jeg sad i kirken stadig voldsomt påvirket af et af de såkaldte attakker. Var følelsesløs i den ene halvdel af kroppen og hørte dårligt. Men jeg vidste, at jeg havde elsket meget, så døden kunne intet finde hos mig. Derfor blev Lars Busk Sørensens salme en trøstesalme og er det stadig, når mørket og kulden blæser ind over os i disse dage. Husk at elske meget!

2 gode undervisningstilbud fra Filadelfia Uddannelse, Dianalund

”Den medmenneskelige samtale.
Lær at tænke og handle fagligt i samtaler”

Et undervisningsforløb oplagt for dig, der i dagligdagen har samtaler med borgere, pårørende, fagpersoner mv.
På uddannelsens 12 dage lærer du at agere mere fagligt i de almindelige og nære samtaler. Du trænes i at finde det vigtige i samtalen og vil også møde egne ressourcer og blive opmærksom på, hvordan du som samtaleperson passer på dig selv.Indholdet er knyttet til krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching, og der arbejdes med samtalens indhold set fra både en fysisk, psykisk, social og åndelig side.
Forløbet strækker sig over ca. ½ år og består af 6 x 2 dage. Første undervisningsdag: 14/11. Tilmeldingsfrist: 31/10. Læs mere på hjemmesiden underKalender

”Frivilligkoordinatoruddannelsen.
Giv arbejdet med frivillige et fagligt løft”

Har du til daglig ledelse, koordinering og samarbejde med frivillige som omdrejningspunkt i dit arbejde? Frivilligkoordinatoruddannelsen giver dig vigtige værktøjer til handling og refleksion, og giver arbejdet med frivillige et fagligt løft.
Uddannelsen er tilrettelagt omkring 4 moduler af 2 dages varighed, hvor du tilegner sig kompetencer indenfor motiverende ledelse, rekruttering og fastholde, proces- og projektledelse samt konflikthåndtering. Der er stor vægt på en tæt kobling mellem undervisning og deltagernes konkrete dagligdag. Deltagerne arbejder derfor på hvert modul med en medbragt udviklingsopgave, et dilemma eller lignende.
Uddannelsen stækker sig over 8 måneder og består af 8 kursusdage. Man kan enten tilmelde sig hele uddannelsen eller tage enkelte moduler. Første kursusdag er 29/11.
Husk, at Kirkekultur.nu yder et tilskud på 500 kr. pr. modul til fagforeningens medlemmer! Tilmeldingsfristen 15/11. Læs mere på hjemmesiden underKalender

Ledige stillinger

Pt. er der 2 ledige stillinger, som du kan læse mere om ved at klikkeher

 • Nørrelandskirken i Holstebro. 30 timer om ugen. Primært voksne, diakoni og tværkulturelle opgaver. Ansøgningsfrist 15/11.
 • Sengeløse Kirke i Helsingør Stift. 22 timer om ugen med mulighed for flere. Primært (mini)konfirmander, caféarbejde, familiearbejde og PR. Ansøgningsfrist 30/10.
November 2018
Kompetencefonden
22.504kr. til uddeling blandt kirke- og kulturmedarbejderne, og ansøgninger for 222.943 kr.! Læs mere om fordelingen underSidste nyt

Valg af nye tillidsrepræsentanter
Valget går nu ind i sin slutspurt. I flere stifter kniber det med at finde nok.Ingen kan være i tvivl om, at det er en stor opgave at være TR. Men den bliver dog halvt så stor, hvis man er 2. Konsekvensen af at mangle tillidsrepræsentanterer, at medlemmer ikke får den hjælp fra fagforeningen, de forventer at få for deres kontingent og må klare sig selv. Læs formandens opfordring underSidste nyt

2 sager vundet ved
Faglig Voldgift

Det er uberettiget at afskedige ansatte alene med den begrundelse, at et samarbejde mellem flere menighedsråd om stillingen ophører. CO10 har sammen med Dansk Kirkemusiker Forening vundet en vigtig og principiel sag mod Kirkeministeriet. Læs begge sager underSidste nyt

Vejledning om omplace-
ring af arbejdsgiverkom-
petencen

Flere og flere menighedsråd samarbejder i dag om bl.a. at ansætte personale. Men hvem har så arbejdsgiveransvaret? Læs Kirkeministeriets vejledning og vores høringssvar underSidste nyt
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Oktober 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Nyt bestyrelsesmedlem

Fagforeningens kasserer Malene Højbjerg Tarp har fået nyt job som aktivitetsmedarbejder og forlader dermed Kirkekultur.nu. Som ny kasserer er Karenbodil Leth Madsen valgt. Da 1. og 2. suppleanterne ikke umiddelbart kunne indtræde i bestyrelsen, er den ledige plads gået til 3. suppleanten Merete Buhl. Du kan se hele bestyrelsen ved at klikkeher

Hvordan ser børnekonfirmandforløb ud i dag

- efter skolereformen og efter, at det er blevet obligatorisk for alle sogne at tilbyde børnekonfirmandforløb? Det er ni år siden, at der sidst blev lavet en reel undersøgelse af børnekonfirmandundervisning (også kaldet minikonfirmand og juniorkonfirmand), og derfor har man brug for hjælp fra kirke- og kulturmedarbejdere til en ny og opdateret undersøgelse.CUR (Center for Ungdomsstudier) samarbejder derfor med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) om en undersøgelse af børnekonfirmander anno 2018. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan børnekonfirmandforløb ser ud i dag - både i forhold til indhold og struktur. Derudover vil projektet indsamle gode eksempler på børnekonfirmand-
forløb med fokus på ”best practice” og ”next practice”. I løbet af 2018 og 2019 indsamles der erfaringer ved hjælp af spørgeskema og feltbesøg.
Alle medlemmer af Kirkekultur.nu vil i starten af oktober få en mail med et link til et spørgeskema. Læs mere om projektet påwww.cur.nu

Musikmateriale
"HER NU" og "STÅ OP"

KFUM og KFUK i Danmark har udgivet 2 musikmaterialer for børn på 3. til 6. klassetrin. Der linkes direkte til materialerne fra vores forside, og de anmeldes underAnmeldelserogSidste nytStå opmusicalen lægger op til, at børn og voksne sammen kan få gode mødesteder, hvor de kan udforske opstandelse, det mysterium som ingen af os helt og fuldt forstår.Stå oper et formmæssigt fleksibelt produkt, som kan benyttes af forskellige grupper til en opsætning, i en gudstjeneste eller anden form for oplæring.

Her Nu-projektet har haft som sit hovedformål at involvere børn og unge i arbejdet. Selv med det store fokus på, at børn og unge skal være medskabere, er de sjældent en del af udviklingsarbejdet. Børn og tweens ønsker at blive set, hørt og taget alvorligt. Samtidig kan vi voksne lære noget af børn og tweens unikke evne til at leve i nuet, være der, hvor de er, tilstedeHer Nu.

Ledige stillinger på
37 timer i Lindehøj Sogn

Pt. er der hele 3 ledige stillinger, som du kan læse mere om ved at klikkeher
 • Haderslev Domsogn. 37 timer om ugen. Primært børn, frivillige og kommunikation. Ansøgningsfrist 3/10
 • Lindehøj Sogn. 37 timer om ugen. Primært diakonale opgaver. Ansøgningsfrist 8/10
 • Karlslunde Strandkirke. 37 timer om ugen. Primært ledelse af frivillige og ansatte. Ansøgningsfrist 17/10
Oktober 2018

De unge
De unge er en målgruppe, mange i Folkekirken sådan kunne ønske sig at se noget mere til, særligt efter de er blevet konfirmeret. I det nyeste nummer af Kirken Underviser forsøgerman at indkredse, hvem de unge er, og hvordan der kan laves tilbud, der appellerer til dem som målgruppe. Der er masser af god inspiration at hente.Download bladet fra hjemmesidens forside.


Hvordan får man kontakt til minikonfirmanderne?
Synes du også, det kan være svært at få kirkens fine tilbud om dåbsoplæring ud til eleverne? Så er der hjælp at hente i det seneste nyhedsbrev fra Konfirmandcenteret. Der er link til deres nyhedsbreve på vores hjemmesidesforside.KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - September 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Efter en varm sommer er hverdagen ved at indfinde sig. Konfirmander begynder, programmer skal trykkes, nye frivillige findes, udflugter planlægges, og de tomme sider i kalenderen fyldes op.

En dreng spurgte sin bedstefar: ”Er det rigtigt, du har sommerferie hele året?” Bedstefaren svarede: ”Det er rigtigt, men det har også taget et helt liv at lære.” Det er nemlig svært at holde fri. For mange er det lettere at arbejde. Det bekræfter div. undersøgelser hvert år i juni. Mere interessant er det at spørge: Hvad gør du selv og hvorfor? Tal med dine kollegaer om det.

Opdatering af dine oplysninger

I fagforeningen er vi i færd med at opdatere diverse informationer omkring ansatte inden for vores felt. Kirkekultur.nu har investeret i et databasesystem, og i den forbindelse er det relevant, at vi fra begyndelsen har korrekte oplysninger. Derfor vil vi bede jer om at følge nedenstående link og udfylde spørgeskemaet inden den 10. september.Din eneste forberedelse, inden du går i gang, er at have din lønseddel fra maj 2018 liggende, da den indeholder de oplysninger,du skal bruge.Oplysningerne står på bagsiden af lønsedlen.Link: KLIK HER.Hvis du allerede har udfyldt spørgeskemaet, skal du ikke gøre det igen.

Valg af tillidsrepræsentant

Der skal vælges eller genvælges tillidsrepræsentant(er) dette efterår. Alle kirke- og kulturmedarbejdere er med til at vælge. Også ikke-medlemmer. Valget skal være foretaget inden den 31. oktober og gælder fra og med den 1. januar i 2019 og 2 år frem.

I stifter med under 30 ansatte, vælges en tillidsrepræsentant og en suppleant. I stifter med over 30 ansatte vælges en tillidsrepræsentant for hver påbegyndt 30 ansatte. Der vælges ingen suppleant, da disse vikarierer for hinanden.

Det er stiftsrepræsentanterne, der står for valget, og de får hjælp af Sekretariatet og mig.

Kompetencefonden

Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. Den såkaldte Kompetencefond. Dette skal bidrage til, at så mange medarbejdere som muligt får mulighed for at deltage i kompetenceudvikling. Alle ansatte, som er omfattet af en overenskomst på folkekirkens område, kan søge midler fra fonden. Også ikke-medlemmer. Der kan søges støtte til kursusafgift, materialeudgifter, transportudgifter, kost og logi samt vikarudgifter.UnderSidste nytfinder du en brugervenlig vejledning til, hvordan du søger. Vær OBS på, at du kun kan søgekompetencemidler i perioden 3. september 2018 til 21. september 2018, og du kan kunsøge til kurser, der afvikles i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. I skrivende stund ved vi ikke, hvor mange penge, Kirkekultur.nu har til rådighed i år. Sidste år havde vi godt 60.000 kr.
September 2018
Hovedpine efter OK18

Vi er kommet på afstand af OK18.
Alle fagforeninger har fejret resultaterne, tror jeg. Men der er måske også nogle, der ikke er så begejstrede.

Erik Villy Rasmussen (tidligere kirke- og kulturmedarbejder, i dag provstisekretær og årets dirigent på vores generalforsamling) spørger, om vi nu alle sammen havde brug for et lønløft.

Han frygter, at lønstigninger stjæler pengene fra velfærd og undervisning.

Han forudser fyringer for at holde lønudgiften på det samme, så færre skal lave det samme som før. Erik advarer imod at sætte = mellem lønstigninger og anerkendelse.

Eriks indlæg er provokerende og en debat værd. Du kan finde det underSidste nyt


Ledig stilling som international kirke- og kulturmedarbejder i projektstilling
Frem til den 3. september kl. 12.00 kan der søges en spændende projektstilling i Jelling/Vejle. 12 timer hvert sted. Begge steder skal man beskæftige sig med at skabe integration og diakonale fællesskaber for flygtninge og indvandrere. Læs mere underLedige stillinge
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juli 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Som formand er der meget at sige tak for. Tak for et knaldgodt landskursus. Tak for de mange tilkendegivelser om, at vi havde gjort det godt som fagforening under konflikten. Tak for fællesskab og fællessang. Tak for, at jeg fik lov at fortsætte et år mere som fagforeningsformand.

Og jeg er ikke alene. Randi Bjerg Anholm fra Helsingør Stift blev valgt som ny næstformand. Malene’rne fortsætter som henholdsvis kasserer og referent. I bestyrelsen sidder desuden Ditte Hassing, Dorte Krogh Eriksen og nyvalgt fra Bornholm: Karenbodil Leth Madsen, som nogle vil huske som redaktør for Levende Sten (vores gamle fagblad). Hvis du har glemt, hvordan vi ser ud, kan du finde osher

Det første bestyrelsesmøde finder sted 27/8. Her skal vi bl.a. lægge planer for, hvad vi vil arbejde med det kommende år. Den nye persondataforordning bliver et punkt sammen med vores nye IT-system. Bestyrelsen skal arbejde videre med vedtægterne og forsøge at få beskrevet regler for fagforeningens konfliktfond. Bestyrelsen skal også bruge året på at drøfte – bl.a. med tillidsrepræsentanterne – hvilke ønsker, vi har til fagforeningens sekretariat. Er det fortsat vigtigt at have et fysisk sted til kontoret? Skal vi have vores egen jurist? Skal vi have en lønforhandler/økonom ansat? En faglig sekretær? Og så er der alt det andet almindelige bestyrelsesarbejde f.eks. kurser, div. udvalg, økonomi ogvalg af tillidsrepræsentanter, som skal finde sted dette efterår.Landskursus 2018 blev afviklet for 138 deltagere + div. gæster. Udvalget har 28/6 afholdt evalueringsmøde og kunne med glæde konstatere, at flere end 110 af deltagerne har benyttet muligheden for at evaluere kurset online, tak for det! Der er mange rosende ord og skulderklap, men der er også plads til forbedringer. 5 har meldt sig til næste års landskursusudvalg, og de bliver kontaktet af mig med henblik på første planlægningsmøde i august. I skrivende stund er ikke alle regninger betalt, men det tyder på en beskedent overskud på ca. 20.000 kr.
Generalforsamlingen blev lang, så det er referatet også blevet! Man kan finde det på hjemmesiden under de lukkede sider - Landskursus 2018. Her ligger også andre bilag fra dagene i Vingsted: Pp-shows fra underviserne, sange, underholdning osv.
Næste års landskursus afvikles
fra tirsdag den 11. – torsdag den 13. juni, 2019.

Kalender

For tiden bugner kalenderen med gode tilbud fra FUV, fagpakker fra kirkemusikskolerne, kurser fra FUK og meget andet. Lad mig lige nævne:
 • En uges kursus i børnekonfirmandundervisning – med teologisk inspiration. Uge 34. Regi: FUV
 • Vores egen efteruddannelse. Uge 36. Regi: FUV
 • Frivilligkoordinatoruddannelsen. Uge 48. Regi: Filadelfia Uddannelse (det er den uddannelse, Kirkekultur.nu støtter med 500 kr. pr. modul
Juli 2018
Kompetencefonden
Ved OK18 ændrede fonden navn til ”Karriere- og kompetencefonden”. Der blev afsat 172.000.000 kr. til kompetenceudvikling. Meget andet ved vi ikke, for vi har endnu ikke hørt, hvordan pengene kan søges eller til hvad. Men vi har hørt, at ansøgningsfristen er fra mandagden 3. september til fredag den 21. september!
1 stillingsopslag på hjemmesiden

En 37 timers stilling i Ishøj.
Ansøgningsfrist 13. august
Læs mereher


Kirkekultur.nu ønsker dig en god sommer!
Nyhedsmailen holder også ferie og udkommer ikke før 1/9. Men hjemmesiden opdateres løbende.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juni 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Konflikt

Siden nyhedsmail nr. 5 er konflikten blevet afblæst. Der er indgået forlig, så vi hverken skal strejke eller bliver lockoutet. Det er en stor glæde. Bestyrelsen har på Kirkekultur.nu’s vegne stemt ja til CFU-forliget.

Hvad kom der så ud af forliget?
 • Lønstigninger på 8,10 %. 6,07 % af dem får vi alle i generelle lønstigninger.
 • Privatlønsværn ophævet. Det betød, at vi aldrig måtte få mere i løn end en, der var ansat i den private sektor til at udføre det samme arbejde (lidt svært med Folkekirken lige der!)
 • Betalt spisepause gælder det i Folkekirken? CO10 mener ja, Moderniseringsstyrelsen mener nej. I skrivende stund er det ikke afklaret!
 • Kompetencefonden ændrer navn til ”Karriere- og kompetencefonden”.Der er afsat 172 mio. kr.
 • Plustid kan nu aftales direkte mellem kirke- og kulturmedarbejder og arbejdsgiver.
 • Frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø (spørg mig ikke om hvem og hvordan!)
 • Gennem Forenede Gruppelivhar man hidtil fået udbetalt 100.000 kr., hvis man har fået en kritisk sygdom som kræft. Nu får man i stedet 150.000 kr. Der udbetales også en forsikringssum ved død, som nu stiger fra 370.000 til 425.000 kr.
 • Bedre forhold omkring tjenestefri med løn, hvis ens syge barn skal hospitalsindlægges eller modtage ambulant behandling i hjemmet.
 • Et OK-tillæg på 800 kr. om året til alle overenskomstansatte nu og i al fremtid. Tillægget er pensionsgivende og kvoteres, hvis man er ansat på f.eks. ½ tid. Pengene falder til udbetaling første gang 1/10 i år.
 • Og så fik vi afværget samtlige krav fra Kirkeministeriet til os om mere fleksibilitet, kortere varsel på arbejdsopgaver, dårligere forhold omkring 11-timers reglen osv. osv.
Læs mere på hjemmesiden underSidste nyt om konflikten

Landskursus


Så er der mindre end 2 uger til, vi ses til årets landskursus i Vingsted, og jeg glæder mig! Ikke mindst til at se de ca. 140 kollegaer, der har tilmeldt sig. Deltagermail sendes direkte til alle tilmeldte omkring 1. juni. Deltagerliste og div. gruppeinddelinger vil blive lagt på hjemmesiden underKun for medlemmer

Generalforsamling

Ifølge fagforeningens vedtægter skal man som medlem have den endelige dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen. Sekretariatet udsendte en mail herom den 25. maj, og div. bilag har været at finde siden den 28. maj på hjemmesiden underKun for medlemmerAlle bilag vil være skrevet ud i begrænset antal til generalforsamlingen den 11. juni.3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, 1 genopstiller, 2 nye stiller op, så det er givet på forhånd, hvordan bestyrelsen kommer til at se ud. Men der er brug for suppleanter. Overvej, om det var en opgave for dig! Det er sjovt, det giver mening for dig selv og for dine kollegaer, du bliver mere bevidst om faget.

3 stillingsopslag på hjemmesiden

 • En 37 timers stilling i Dronninglund.
  Ansøgningsfrist 11. juni
 • En 19 timers stilling i Husum.
  Ansøgningsfrist den 1. juni
 • En 19 timers stilling i Vester Hassing.
  Ansøgningsfrist den 18. juni
Læs mereher
Juni 2018
25.05.2018: Boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt 3 bøger fra Eksistensen. Det drejer sig om:
 • "Dåben klæder dig" (dåben forklares for unge forældre)
 • "Dåbstaler til Triniatis" (artikler om dåb, dåbstal og dåbstaler)
 • "Pralbønner for forbigående" (bog med bønner med humor og alvor)
Læs mere underAnmeldelser 2018
Kalender

Husk at kikke ikalenderenpå hjemmesiden en gang imellem. Der ligger mange kursustilbud relevante for en kirke- og kulturmedarbejder: Kristendomskundskab, ledelse, musik, religionspædagogik osv.
Girokort i eBoks
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt deres kontingentbetaling til PBS.I januar skrev vi om, at bestyrelsen havde besluttet, at der nu lægges et gebyr på 50 kr. i administrations-
omkostninger på hvert girokort, der udsendes.

Vi gør allerede nu opmærksom på, at pr. 1. december i år udfases FI-kortet, som det hedder. Herefter kan det kun afleveres i din eBoks. Her er man selv ansvarlig for at finde det og få sit kontingent betalt.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Maj 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Skat

Din årsopgørelse for 2017 er klar. Gør dig selv en tjeneste og tjek, at der under ”Ligningsmæssige fradrag” står, at du har betalt et ”Fagligt kontingent”. Hvis du har været medlem af Kirkekultur.nu hele 2017, og du har betalt fuldt kontingent, bør der stå 4.332 kr. Flere medlemmer har opdaget, at deres faglige kontingent ikke er indberettet, og vi er i øjeblikket i fuld gang med at indberette opdateringer til SKAT.

Konflikt

Engang troede vi, at strejken ville begynde den 4. april og lockouten den 10. april. Så udskød forligsmanden, Mette Christensen, forhandlingerne 14 dage, og vi lærte at sige ”strejke den 22. april og lockout den 28. april”.Selv om ingen havde troet det, blev forhandlingerne udskudt nok en gang. Men nu er den1. maj absolut sidste dag, der kan forhandles i Forligsinstitutionen. Her kan strejke og lockout træde i kraft.

Der kan ske 2 ting:
 • Hvis forligsmanden den 1. maj erkender, at der ikke kan opnås enighed, kan der udbryde strejke den 6. maj og lockout den 12. maj
 • Hvis forhandlingerne bryder sammen inden 1. maj, vil både strejke og lockout træde i kraft på femtedagen. Da dagen for sammenbrud tælles med,vil det sige, at konflikten eksempelvis kanbryde ud fredag, hvis forhandlingerne kuldsejler mandag.
I Kirkekultur.nu er 26 udtaget til strejke. Som strejkende får man udbetalt ”solidarisk konfliktstøtte”, der svarer til dagpenge. Fagforeningen supplerer op til fuld løn. Alle kirke- og kulturmedarbejdere, der er ansat under organisationsaftalen lockoutes, hvis det kommer dertil. Som lockoutet får man udbetalt ”solidarisk konfliktstøtte”. Læs mere om konfliktenher

Landskursus 2018

I løbet af de første to måneder har 130 tilmeldt sig, men der er plads til flere. Dog begynder der at være færre undervisningsmoduler at vælge imellem. Se programmetherog tilmeld dig så hurtigt som muligt.
Bussen fra Vejle Banegård kører til Vingstedcentret mandag kl. 10.00 (eller når alle er kommet, hvis der er forsinkelser). Den kører retur onsdag kl. 13.00 og vil være på banegården ca. 13.30 alt efter trafikken.

På landskurset afvikles fagforeningens generalforsamling. 3 af bestyrelsens 4 medlemmer er på valg, og kun 1 modtager genvalg. Overvej lige en ekstra gang, om ikke de er din tur til at tage en tørn i bestyrelsen.

Kursus i børnekonfirmandunder-visning med teologisk inspiration v. Lars Nymark Heilesen

Jo mere man ved, desto mere har man at give, og desto flere gode måder har man at give det på. Med fokus på formidling af kirkerummet til børn i minikonfirmandundervisningen leveres inspiration fra fire oplæg om det centrale i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse, sådan som det knytter sig konkret til noget, minikonfirmander kan se og røre ved: døbefont, alter, prædikestol og kirkeklokke. I præsentationer og værksteder skabes på baggrund af de grundfaglige oplæg konkrete ideer til den praktiske undervisning. Kurset er for præster og kirke- og kulturmedarbejdere, og det kan på det varmeste anbefales, at sognets kirke- og kulturmedarbejder og præst tager på kursus sammen!
Programmet kan findes påwww.fkuv.dkhvorfra man også tilmelder sig.
Maj 2018
Nyt nummer af Kirken Underviser
På hjemmesidens forside finder du et direkte link til årets første nummer.

I dette nummer dykkes derned i fantasygenren. Detundersøges, hvordan den del af populærkulturen kan bidrage til kirkens undervisning og forkyndelse.

Der er både inspiration at hente fra litteratur og film og til både børn og voksne.


Boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt 3 bøger fra Forlagsgruppen Lohse. Det drejer sig om:

- "Se, din konge kommer" (malebog for børn og voksne)

- "Skaber Tanker. Tanker Skaber" (bog, der bliver til undervejs!)

- "Færdigt arbejde" (30 andagter til præstationsramte piger)

Læs mere under
Anmeldelser 2018


3 stillingsopslag på hjemmesiden

- En 32 timers stilling i Odense. Ansøgningsfrist 14. maj
- En 37 timers stilling i Esbjerg. Ansøgningsfrist den 1. maj
- En 30 timers stilling i Kalundborg. Ansøgningsfrist den 25. maj

Læs mereher
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
TEMPLATE -->

Nyhedsmail - April 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus

I løbet af den første måned har godt 110 tilmeldt sig årets landskurset! Det er nemt at forstå, for Landskursusudvalget har gjort et enestående arbejde med Doris Vest Steen som tovholder! 6 linjer kan man vælge imellem i år: Diakoni, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik, spiritualitet, musik og kreativitet. Kurset indledes af Janne Mark, Den danske Salmeduo kommer på besøg på vores festaften, og Charlotte Rørth sender os godt af sted fra Vingsted hotel & konferencecenter.
 • Dato: Mandag den 11. – onsdag den 13. juni.
 • Priser efter 1. april: 4.300 kr.,
hvis du vil sove sammen med en anden på dobbeltværelse. 400 kr. mere, hvis du vil have dit værelse alene.
Kun medlemmer af Kirkekultur.nu kan deltage i Landskursus 2018. Er du medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger, har du dog ret til at deltage mod en merbetaling på 500 kr

Konflikt

I Kristeligt Dagblad har man kunnet læse om, hvordan kirkens fagforeninger er blevet ”taget på sengen” og slet ikke har forberedt sig på strejke og konflikt og ikke kan yde støtte til deres medlemmer. Det er ikke hele sandheden. Kirkekultur.nu er Folkekirkens yngste fagforening. Måske er det forklaringen på, at billede ser lidt anderledes ud hos os:

Konfliktstøtten suppleres op til fuld løn, og der informeres

Der er ca. 400 kirke- og kulturmedarbejdere i Danmark. De 26 er udtaget til måske at skulle strejke. Det er en udfordring for dem og en opgave, de løser på alles vegne. I bestyrelsen blev vi hurtigt enige om, at vi skulle passe godt på de 26.
Det ville vi gøre dels økonomisk, dels via information.
 • Økonomi: De måske strejkende kan regne med at få udbetalt konfliktstøtten, og fagforeningen supplerer op til fuld løn.
 • Information: Som fagforeningsformand skriver jeg til alle 26 hver aften og fortæller, hvad der er sket på konflikt-området i løbet af dagen. Bagefter sender jeg mailen til TR og bestyrelsen, så alle er godt orienterede. Desuden skriver jeg på hjemmesiden hver dag, hvad nyt der er omkring konflikten.
Det har været meget opmuntrende at følge den strøm af mails, der tikker ind fra medlemmer, der spørger, om vi ikke skal indføre et strejkekontingent. I bestyrelsen er vi opmærksomme på muligheden herfor, men afventer, hvordan det udvikler sig i forligsinstitutionen.

Hvad betyder strejke og
konflikt for fagforeningen?

Det er kommet bag på os, hvor megen tid det tager at være en fagforening, der er på vej ud i en konflikt.
Men vi synes, vi har været hurtige til at omstille os.
 • Først og fremmest får vi ufattelig og utrættelig god hjælp fra CO10 og de andre afkirkens fagforeninger, der hører til her.
 • Dernæst har vi en meget flad struktur med kun én mand ansat på Sekretariatet – på ½ tid. Ham har vi heldigvis kunne ”skrue op” til fuld tid i disse uger.
 • Selv har jeg altid været fagforeningsformand i min fritid. Pr. 1. april går jeg ned på ½ tid i mit eget sogn for at have mere tid til formandsjobbet.
 • Og så har vi nogle vildt dedikerede TR’ere og bestyrelsesmedlemmer, der løfter den ene opgave efter den anden.
Viljen til at stå sammen om det her, opleves som enorm. Vi oplever en markant medlemsfremgang. Man har simpelthen ikke lyst til at skulle gå på arbejde, når andre lockoutes. Heller ikke selv om konfliktstøtten er mindre end den sædvanlige løn. Vi er jo ikke en kæmpe fagforening, hvor flere 100 melder sig ind hver måned. Men vi kan sige så meget, at det antal vi normalt så af indmeldelser om måneden – ja, det ser vi nu ugentligt.
Der er ingen af os, der har ønsket hverken strejken eller lockouten, men vi bakker 100 % op bag beslutningen om, at vi skulle varsle strejke – også på kirkens område. Og så arbejder vi ihærdigt på at lære det, man skal kunne som fagforening på vej i konflikt. Bestyrelsen arbejder f.eks. med vedtægtsændringer og forslag om konfliktfond i budgettet, så vi tager højde for, at vi kunne komme ud i en konflikt igen ved næste overenskomstforhandling.
April 2018
Strejke og solidarisk konfliktstøtte
I Kirkekultur.nu er 26 udtaget til strejke. De er udpeget af CO10, der er vores centralorganisation. Men vi har forsøgt at koordinere sammen med Kirkemusikerforeningen, Kordegneforeningen og Organistforeningen, hvilke kirker vi ”rammer”. Hvis man endelig skal strejke, giver det mest mening ikke at være alene om det på arbejdspladsen. CO10 har skabt muligheden for ”Solidarisk konfliktstøtte”, hvor alle fagforeninger bidrager med et beskedent beløb pr. medlem pr. dag. Til gengæld får man et beløb svarende til dagpenge til dem, der strejker. Kirkekultur.nu besluttede tidligt at tilslutte sig denne støtteordning.
Lockout og solidarisk konfliktstøtte
Af de ca. 400 kirke- og kulturmedarbejdere, er ca. 200 omfattet af overenskomsten og kan blive lockoutet. Vi dækker også cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere, der ikke kan lockoutes.
De ca. 200 kan vi ikke tilbyde fuld løn, men de får den føromtalte konfliktstøtte i de dage, en evt. lockout varer.
Vigtige datoer
 • Den 22. april:
  Strejken begynder, hvis der ikke er indgået en aftale forinden.
 • Den 28. april:
  Lockouten begynder, hvis der ikke er indgået en aftale forinden.
Begge datoer kan forligsmanden udskyde 14 dage.Endvidere kan forligsmanden når som helst erklære, at forhandlingerne er brudt sammen. I så fald begynder strejken 5 dage senere.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Marts 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Denne nyhedsmail har 2 hovedemner: Landskursus og konflikt. Vi tager den gode nyhed først:

Landskursus 2018

I går blev der udsendt mail om årets landskurset, og de første har allerede meldt sig til. Det kan jeg godt forstå, for Landskursusudvalget har gjort et enestående arbejde medDoris Vest Steen som tovholder! 6 linjer kan man vælge imellem i år: Diakoni, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik, spiritualitet, musik og kreativitet. Kurset indledes af Janne Mark, Den danske Salmeduo kommer på besøg på vores festaften, og Charlotte Rørth sender os godt af sted fra Vingsted hotel & konferencecenter.
 • Dato: Mandag den 11. – onsdag den 13. juni.
 • Pris: 4.000 kr., hvis du vil sove sammen med en anden på dobbeltværelse. 400 kr. mere, hvis du vil have dit værelse alene.
 • Rabat: De her priser gælder hele marts. 1. april stiger alle priser med 300 kr.
Kun medlemmer af Kirkekultur.nu kan deltage i Landskursus 2018. Er du medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger, har du ret til at deltage mod en merbetaling på 500 kr.

Konflikt

Forhandlingerne om overenskomster på det statslige, det regionale og det kommunale område er brudt sammen.Nu venter forligsinstitutionen.
Overblik: Mandag 26/2 brød forhandlingerne om en overenskomst til de ansatte i den kommunale sektor sammen, og tirsdag 27/2 sidst på eftermiddagen var udfaldet det samme på det regionale område. Dermed er der stilstand på alle tre fronter af forhandlingerne om en overenskomst til offentlige ansatte.

1. Staten: Brudt sammen

Torsdag 1/3 skal forligsmanden mødes med Flemming Vinther fra Centralorganisationernes Fællesudvalg og statens repræsentanter. En central knast er lønstigninger. Lønmodtagerne ønsker en lønstigning, der afspejler, at dansk økonomi er i bedring. Modsat mener staten, at offentligt ansatte fik for høje lønstigninger under finanskrisen fra 2008 og derfor har et efterslæb. En anden knast i forhandlingerne er spørgsmålet om betalt frokostpause.

2. Regionerne: Brudt sammen

Overenskomstforhandlingerne mellem de regionalt ansatte og Danske Regioner brød sammen tirsdag 27/2 ved 17-tiden. Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, er chefforhandler for de regionalt ansatte. Hun siger, at lønrammen - ligesom på det statslige og det kommunale område - er årsag til sammenbruddet. Den betalte spisepause er også en knast i regionernes forhandlinger, ligesom den har været det i både de statslige og de kommunale forhandlinger.

3. Kommunerne: Brudt sammen

Mod tradition forsøgte parterne på det kommunale område at lande en aftale først. Mandag 26/2 måtte de give op. Igen er der uenighed om, hvor stor en pose penge, der skal være til løn. Derudover kræver lønmodtagerne, at der er "realitetsforhandlinger" om lærernes arbejdstid, før de kollektivt kan indgå en aftale. Siden 2013 har området været reguleret af et lovindgreb og ikke en overenskomst. Derfor kræver lønmodtagerne en aftale, der kan tage områdets regler tilbage til arbejdsmarkedets parter. Ifølge lønmodtagerne har kommunerne forsøgt at få en generel aftale på plads på en måde, så de andre faggrupper står uden mulighed for at være solidariske med lærerne i tilfælde af en konflikt.

4. Vigtige datoer

Onsdag 28/2 var der deadline for varsling af enten lockout, hvor arbejdsgiverne sender de ansatte hjem, eller strejke, hvor lønmodtagerne nægter at arbejde. CO10’s bestyrelse har på et møde tirsdag 27/2 besluttet at iværksætte konflikt med virkning fra onsdag 4/4 ved døgnets begyndelse.

De områder, CO10’s bestyrelse har besluttet at udtage til strejke og blokade, fremgår af en oversigt, jeg som fagforeningsformand har fået tilsendt onsdag 28/2. Den skal indtil videre behandles fortroligt, men den vil være offentlig fra fredag formiddag, hvor den også modtages af Moderniseringsstyrelsen.
Marts 2018
5. Hvad betyder det for Kirkekultur.nu?

CO10 har 6899 medlemmer, som kan strejke. Der er mange flere medlemmer. F.eks. indenfor Politiet, men de fleste betjente er tjenestemænd og kan ikke strejke. Blandt kirke- og kulturmedarbejdere kan kun de 189 medlemmer, der er ansat efter 01.09.2009, strejke. Er man ansat før den dato, er man ansat på et gammelt cirkulære, som slet ikke er til forhandling.

Af CO10’s 6899 medlemmer udtages de 1158 til at strejke. Det svarer til 16,8 %. Hos nogle faggrupper skal over halvdelen strejke. I Kirkekultur.nu skal 14,8 % strejke. Det svarer til 28 hoveder. Når man strejker, går man ikke på arbejde, man tjekker ikke mails, og man tager ikke sin telefon!

Man får ingen løn, og der sættes ikke pension ind! Kirkekultur.nu har indgået en ordning med CO10, der hedder ”konfliktstøtte”: Vi indbetaler 16 kr. pr. medlem pr. dag – også for dem, der ikke strejker. Til gengæld får vi dagpenge fra CO10 til dem, der strejker.

Dagpengene udgør 18.633 kr. om måneden. Det er sikkert mindre end den løn, man er vant til. Vi arbejder på højtryk med at finde ud af, om vi kan supplere dagpengene med midler fra fagforeningens beskedne formue.Læs mere under Sidste nyt


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Februar 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Den 15. december sidste år blev der udvekslet krav mellem os og Kirkeministeriet. Siden da har alt ligget stille! Forhandlingerne måtte ikke gå i gang, før der blev indledt reelle forhandlinger med lærerne (der er medlemmer af CO10 som vi) om deres arbejdstid. Først den 22. januar kom der melding om, at nu var parterne indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Der er lang vej endnu, og risikoen for, at vi kan ryge ud i en strejke eller en lockout er fortsat til stede. Der arbejdes på højtryk i CO10 og FTF med at etablere fælles konfliktstøtte og konfliktlån, hvis vi kommer dertil. Følg med i forhandlingerne på hjemmesiden under Sidste nyt

Landskursus og generalforsamling

Landskursusudvalget har nu lagt program for dette års landskursus. Der er fundet undervisere, der arbejdes med elektronisk tilmelding, og programmet sættes op, så det er klarttil elektronisk udsendelse torsdag den 1. marts.Fra hjemmesidens forside guides du hen til en foromtale af programmet, så du ved lidt om, hvad du kan vente dig. Du kan også læse om priser og tilmeldingsfrister, så du kan ansøge dit menighedsråd om deltagelse allerede nu.
På medlemssiderne kan du endvidere finde en indkaldelse til generalforsamling mandag den 11. juni.

Strategisk kommunikation

Ved du, hvad det er, du vil sige? Til hvem? Hvordan? Hen over 10 uger får du kompetencer i at analysere en kommunikationssituation. Du får viden om kommunikationsteori. Du får færdigheder i at skabe en kommunikationsteori og -plan, der tager udgangspunkt i udvalgte dele af en organisations strategi. Kurset har et omfang på 15 ECTS, og der afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur. Læs mere underKalender

Ny hjemmeside med dåbsideer


Påen helt ny hjemmeside kan man hente inspiration fra lokale sognes arbejde med dåb og kontakt til børnefamilier. Folkekirkens Dåbsinitiativ, der står bag hjemmesiden,begyndte for et år siden indsamlingen af dåbsaktiviteter. Læs mere på www.daabsideer.dk

Webinar om GDPR og Persondataforordningen i kirken

EU’s nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og det betyder en række nye og skærpede krav til behandling af persondata i kirken. På webinaret tirsdag den 27. februar gennemgås de væsentligste forhold, somvi bør begynde at arbejde på. Læs mere underKalender

Anmeldelse af ChurchDesk

Vi ved, at det kan være svært at skabe relationer til alle de mennesker, som kirken er i kontakt med. Det kan være mødre som deltager til babysalmesang eller den lidt ældre generation, som kommer til en koncert. Den personlige og relevant opfølgning er vigtig for virkelig at skabe en relation.


ChurchDesk er en samlet løsning for kirkens arbejde og kommunikation. Med ChurchDesk er det nemt at nå mennesker med dit budskab på en personlig og relevant måde.

I ChurchDesk bliver de rette kalenderbegivenheder sendt automatisk til hjemmesiden, sogn.dk og med få klik kan du tilføje dem i det relevante nyhedsbrev til eksempelvis børnefamilien. Formularer gør det nemt at håndtere tilmeldinger til eksempelvis babysalmesang. Som et stort plus oprettes kontakter automatisk, så du kan nemt kan følge op og skabe relationer. Læs mere her

Konference om diakoni

Dansk Diakoniråd inviterer onsdag den 7. februar til en spændende konference på Hotel Nyborg Strand. Mød bl.a. lektor og forfatter Johannes Nissen og formand for Diakoniudvalget i Haderslev Stift Per Søgaard. Læs mere under Kalender

Kursus i filosofi med børn

Kurset er et dagkursus fredag den 13. april og en introduktion til etablering af en børnetjeneste i sognet. Læs mere under Kalender
Februar 2018
Inspirationskonference
Hvis du arbejder med børn og juniorer, skal du måske læse dette helt til enden. Under temaet: "Du er ikke alene" er tre organisationer gået sammen om at skabe en spændende og inspirerende dag for bl.a. sådan nogle som os. Hovedtaler er Thomas Willer, sociolog v. Center for Ungdomsstudier (CUR). Konferencen afholdes på Grejsdalens Efterskole, lørdag den 10. marts kl. 9.00 - 19.30. Læs mere underKalender
Nyoprettet fuldtidsstilling i Lyngby

Kan der blive ved med at dukke nye stillinger op? Ja, detkan der, og der er mange gode imellem. Netop nu og frem til 28/2 er det muligt at søge en alsidig stilling på 37 timer om ugen i Lyngby. Der lægges vægt på det kateketiske arbejde og på informationsarbejdet. Læs mere under Faglig hjælp – ledige stillinger
Her finder du også en 20 timers stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Aarhus Midtby med ansøgningsfrist 8/2.
Nyt administrativt- og lønbehandler system
Den 15. februar tages vores veltjente Navisionsystem ud af drift. Den 1. marts sættes det nye IT-løsning fra ComputerCamp i drift. Vi beder alle om overbærenhed, hvis dette medfører mindre gener for medlemmerne.
Vi beder også om, at de ret få medlemmer, der fortsat indbetaler kontingent med FI indbetalingskort, indbetaler før eller til tiden. For det ikke betalte kvartalskontingent, som forfalder den 2. februar, vil der blive udsendt betalingspåmindelse og rykkere umiddelbart efter. For sent indbetalt kontingent medfører altid et ekstra arbejdede i sekretariatet. Denne gang er det ekstra stort. Vær sød at lette os med processen.
Læs mere under Sidste nytKIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus 2018

”Sendte er vi alle”, digter Janne Mark, og du har måske sunget sangen mange gange. Nu er tiden inde til at blive sendt på Landskursus 2018. Søg allerede nu din arbejdsgiver om at få kurset bevilget.

”Sendte er vi alle” er temaet for Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 2018. I 3 dage har du mulighed for at blive inspireret, møde nye som gamle bekendte, lære nyt og berige andre, når vi mødes til Landskursus midt i Vejle Ådal.I år bliver der 6 temaer med i alt 16 forskellige moduler inden for diakoni, musik og kreativitet, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik og spiritualitet. Temaerne spænder bredt: sorggrupper v/ Jes Dige, Gudsbilleder v/ Lars Sandbeck, psykisk arbejdsmiljø v/ Connie Jantzen, bibliolog v/ Signe Von Oettingen, music mind games v/ Gitte Chren. Pilgrimsvandring, naturen som undervisningsrums og meget mere. Det endelige program kommer i marts.

Landskursus skydes i gang med fest og musik. Mandag aften bliver der tid til generalforsamling og tirsdag til festaften med gode grin og god musik leveret af Den Danske Salmeduo.
Stedet for Landskursus 2018 er Vingsted hotel & konferencecenter centralt beliggende i trekantområdet med kapacitet og faciliteter til små og store arrangementer. Der bliver arrangeret fælles transport fra og til Vejle Banegård.
Pris for Landskursus 2018 bliver 4.700 kr. (4.300 kr., hvis man sover på dobbeltværelse). Der er 300 kr. at spare, hvis man tilmelder sig inden 1/4.

Statistik på årets ækvivalerede

Der er ækvivaleret 56 i år. Det betyder ikke, at der er ansat 56 kirke- og kulturmedarbejdere. Dels er der nogle, der slet ikke skal ækvivaleres. Dels er der nogle af dem, der ækvivaleres, der ikke bliver ansat.


Af de 56 vurderede Ækvivaleringsudvalget, at 18 havde de kompetencer i kristendomskundskab og kirkefaglighed, der fordres. Læs mere under Sidste nyt

OK18

Der er udvekslet krav mellem Kirkeministeriet og Kirkekultur.nu (og de andre fagforeninger). Der er lagt 7 forhandlingsdatoer ind i kalenderen i januar/februar/marts. Det første møde er allerede aflyst! Forhandlingerne begynder ikke, før lærerne (der også er medlemmer af CO10) har fået skred i deres forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Læs mere og følg med i søjlen ude til højre på siden Sidste nyt Her bliver der løbende lagt information om overenskomstforhandlingerne i 2018.

Gebyr på 50 kr.

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover lægges et gebyr på 50 kr. på hver kontingentbetaling, der ikke er tilmeldt PBS. Det er et tidskrævende og ikke særligt spændende arbejde at rykke medlemmer for indbetaling af kontingent.
Derfor er målet, at alle medlemmer betaler deres kontingent via PBS. Læs mere om kontingentindbetaling under Bliv medlem - KontingentsatserHer kan du også læse om de nye kontingentsatser, der gælder i 2018.

Ny omregningsfaktor

Der er kommet en ny omregningsfaktor for vores løn. Pr. 01.12.2017 er den nye faktor 5,7703 % Det betyder, at intervalløn og rådighedstillæg ganges med 1,057703.
Januar 2018

Kompetencefonden
I 2017 var der 1.576.000 kr. til rådighed i Kompetence-
fonden. Kirkekultur.nu kunne råde over 60.546 kr. 6 ansøgere havde indsendt i alt 7 ansøgninger om i alt 156.532 kr., så der skulle siges nej til nogle/noget. Ansøgerne har fået svar direkte fra ministeriet.

Nyt nummer af "Kirken underviser"
Som afslutning på reformationsåret rundede "Kirken Underviser" af med at sætte tro på dagsordenen - "troen alene", som Luther formulerede det.Det er ikke så tit, vi taler med hinanden om vores tro, men i dette nummer kan man bl.a. læse om, hvordan tro kan deles med hinanden i samtaler, undervisning og diakoni. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside - nederst.

Anmeldelse af en børnebog om døden
Så erBodil Sangillpå banen igen med nok en bog om Ida. I bogen besøger Ida kirkegården sammen med sin mormor. Her ligger morfar begravet. Læs mere under Anmeldelser


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*